Parempi arki meille kaikille

Unelmamme on luoda ihmiselle paremmat elinolosuhteet. Tutustu tarkemmin siihen, miten toimintamme ja palvelumme muuttavat maailmaa ja vastuullinen toiminta kääntää harmaan talouden hyvinvoinniksi.

Content
ESG datahub

Vastuullisuudesta ja hyvinvoinnista maamme merkittävin vientituote

Läpinäkyvyys, vastuullisuus ja luotettavuus välittyvät työelämän, johtamisen ja digitalisaation kautta yritysten, kuntien, valtioiden ja ihmisten hyvinvointiin.

Sähköinen asiointi ja tiedon kulku avaa mahdollisuuksia vastuulliselle ja kannattavalle liiketoiminnalle. Samalla se lisää tasa-arvoa sekä vaikuttamismahdollisuuksia.

Omien tietojen hallinnalla voidaan luoda luottamuksellinen toimintaympäristö, jossa organisaatioiden yhteistyö ja palvelu on mahdollista yksilön ehdoilla.

Miljoonat voidaan muuttaa miljardiksi tekemällä vastuullisuudesta ja hyvinvoinnista maamme merkittävin vientituote.

VastuuGroup_VASTUULLISUUS2_transparent_700px

Yritysten välisen luottamuksen suunnannäyttäjä vuodesta 2010


Vastuullinen toiminta kääntää harmaan talouden hyvinvoinniksi

Tutustu yhteiskunnan rakenteisiin ja toimialoihin, joiden kautta ihmisen elämä voidaan muuttaa reilummaksi ja turvallisemmaksi. Samalla näet millä tavoin konsernimme palvelut vie maailmaa eteenpäin.

vastuu-group-vastuullisuus-vaikuttavuus

 

Työmaarekisterillä alan toimijat hoitavat kuukausittaisen raportoinnin Verohallinnolle. Raportteihin kuuluvat tiedot urakkahinnoista ja toteutuneesta laskutuksesta.

Työmaarekisteri helpottaa rakennusalan tiedonantovelvollisuuden hoitamista ja se toimii työmaan yhteisenä tietovarastona ja arkistona.

Työmaa-avaimella kaikki työmaalla työskentelevät yritykset voivat tallentaa palveluun yritys-, urakka- ja työntekijätietoja. Työmaa-avaimen käyttö helpottaa ja nopeuttaa tiedonkeruuta, raportointia ja arkistointia.

Lainsäädännön ja valvonnan toteutumisen pitää olla helppoa ja sujuvaa, jotta se toteutuu ja palvelee yrityksiä, tekijöitä sekä yhteiskuntaa.

Helsingin kaupungille on arvioitu aiheutuvan harmaasta taloudesta noin 60 miljoonan euron tappiot vuodessa verokertymän menetyksinä. Summalla kustannettaisiin ammatillinen koulutus yli 1 700 nuorelle.

Tilaajavastuulain piirissä olevalla toiminnalla ja kertyvillä verovaroilla kehitetään elinympäristöä, korjataan julkisia palveluita ja varmistetaan, että yhteiskunnan rakenteet ja hankinnat toimivat vastuullisesti.

Helsinki tekee hankintoja yli miljardilla eurolla vuodessa, jonka kerrannaisvaikutusten kuuluu parantaa kaikkien asukkaiden hyvinvointia.

Vastuullisen toiminnan ja luotettavien järjestelmien muutos on vaikuttanut merkittävästi rakennusalaan vain 10 vuodessa.

Merkittävimpiin pimeän työn markkinoihin kuuluvalla ravintola-alalla on Suomessa paljon säätelyä ja työntekijöiltä edellytetään mm. todistuksia ammattitaidosta. Yhtenäistä, sähköistä järjestelmää ei silti ole.

Alalla esiintyy kansainvälisesti paljon laitonta työvoimaa, alipalkkausta ja epäselviä sopimuksia. Osin myös Suomessa.

Palvelualojen vastuullinen toiminta mahdollistaisi myös alan kaipaaman ulkomaalaisen työvoiman reilun hyödyntämisen.

  • Ravintola-ala työllistää Suomessa yli 93 000 ihmistä
  • Alalla toimii n. 10 000 yritystä
  • Harmaan talouden liikevaihdon määräksi on arvioitu ravintola-alalla Suomessa noin 8–10 prosenttia alan liikevaihdosta

Kuljetusalalla harmaa talous matkustaa rajojen yli ja heikentää rehellisen liiketoiminnan kilpailukyvyn lisäksi liikenneturvallisuutta.

Lastin sisältö ja paino, lepoajat ja kaluston huolto sekä kuljettajien työajat ovat tarkkailun alla.

Kuljetusala altistuu myös laittoman kaupan palvelukseen silloin kun läpinäkyvyys ei toimi.

  • Logistiikka ja liikenne työllistää Suomessa yli 100 000 ihmistä
  • Alalla toimii n. 20 000 yritystä
  • Maailmanlaajuisesti suuri osa kuljetusalla työskentelevistä työskentelee epävirallisesti tai laittomasti.

Laillisen työn verokertymällä kehitetään yhteiskuntaa ja sen palveluita, kun reilut työehdot takaavat toimeentulon ja työturvallisuus parantaa jokaisen tekijän omaa sekä läheisten hyvinvointia.

Raporttien koostamisesta säästyvä aika on usein poissa ylitöistä ja aikaa jää enemmän vietettäväksi perheen ja harrastusten parissa. Ennakoiva työterveydenhuolto vähentää sairauksia ja parantaa toimeentuloa.

Lainsäädännön kautta luotavien sähköisten järjestelmien ja sitä kautta eri toimijoiden välille syntyvä luottamus sekä yhteistyö parantavat hyvinvointia monella rintamalla.

Toimiva teknologia, kilpailu paremmista ja saavutettavammista palveluista rakentavat toimivaa ja tasavertaista yhteiskuntaa.

Työturvallisuuslaki edellyttää, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste. Tunnisteessa on oltava kasvokuva, nimi, veronumero ja työnantajan tiedot.

Valttikortti on monitoimihenkilötunniste, joka toimii kulunvalvonnassa ja ammattipätevyyksien todentamisessa. Lisäksi suoritetut perehdytykset ovat luettavissa suoraan Valttikortilta.

Valttikortti on otettu käyttöön vuonna 2013, ja se varmistaa reilut ja turvalliset työmaat sekä työntekijöille että alan työnantajille.

  • Valttikortteja otettu käyttöön Suomessa n. 800 000
  • Valttikortilla on sähköinen tietokanta, jota hyödyntää yli 50 eri järjestelmää.

Tilaajavastuulaki velvoittaa työn tilaajan selvittämään ja sopimuskumppanin toimittamaan selvitykset lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta.

Palvelu hakee tilaajavastuulain vaatimat selvitykset yrityksesi puolesta, koostaa niistä Luotettava Kumppani -raportin verkkoon tilaajiesi saataville ja pitää sen aina ajan tasalla.

Luotettava Kumppani -palvelun avulla vähennetään turhaa paperityötä ja säästetään aikaa ja rahaa. Samalla rakennetaan luottamusta eri toimijoiden välille.

  • Luotettava Kumppani -palvelun käyttäjiä on jo yli 71 000
  • Luotettava Kumppani -raportteja on haettu yli 1 000 000 kpl

Vastuu Groupin luottamusta lisääviä verkkopalveluita käyttää vuosittain
yli 500 000 ihmistä


Suomalaisella teknologialla ja toimintamallilla on mahdollisuus muuttaa maailmaa ja viedä hyvinvointia kaikkien ulottuville.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG:t) pohjalta rakennetaan kaikille yhteistä kestävää tulevaisuutta. Niillä puututaan moniin globaaleihin haasteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi köyhyyteen, tasa-arvoon, ilmastoon, ympäristön tilaan, hyvinvointiin sekä rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen. Tavoitteet liittyvät tiiviisti toisiinsa. Jotta kukaan ei jää kyydistä, on tärkeää saavuttaa kaikki tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.


Lue kuinka työmme edistää tavoitteiden saavuttamista.

Tarjoamme palveluita, jotka mahdollistavat työntekijöiden osaamisen todentamisen ja omien koulutustietojen hallinnan. Ratkaisemme kohtaannon haasteita kiinteistö- ja rakentamisalalla yhdessä elinikäisen oppimisen ekosysteemin kanssa. Hyvää koulutusta tukevia ratkaisujamme ovat Luotettava Työntekijä, MyData ja Taitorekisteri.

Tavoite 4

 

Tarjoamme ratkaisuja ja luomme rakenteita, joiden avulla mahdollistamme reiluja työolosuhteita ja tasapainoa työnantajan sekä työntekijöiden välille läpinäkyvyyden avulla. Luotettavan ja eri toimijoiden välillä sujuvasti liikkuvan datan avulla mahdollistamme oikeaan tietoon pohjautuvaa, uudenlaista talouskasvua ja talouden uusiutumista.

YK - tavoite 8

 

Tarjoamme älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla kaupungit voivat muun muassa optimoida toimintojaan energiankäytön, logistiikan sekä ihmiskeskeisen palvelutuotannon parissa. Yhdessä kumppaniverkostomme kanssa mahdollistamme kokonaisvaltaisen kehityksen kohti vastuullisesti toimivia ja kestäviä kaupunkeja. Unelmamme paremmasta arjesta ohjaa meitä luomaan elinvoimaisia yhteisöjä, joissa ihmiset ovat aktiivisessa keskiössä luontoa kunnioittaen.

YK - tavoite 11

 

Tuemme julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden toimintaedellytyksiä luomalla vastuullisia ja läpinäkyviä rakenteita reilun datatalouden avulla. Ratkaisujemme avulla yhteiskunnan eri toimijat saavat mahdollisuuden tasavertaiseen kilpailuun reiluilla pelisäännöillä, yhteiskunnan reunaehtojen puitteissa.

YK - tavoite 16

 

Luomme mahdollisuuksia reiluun datatalouteen laajasti eri yhteistyö- ja kumppaniverkostojen kanssa ja tuomalla yhteen eri toimijoita ratkaisemaan globaaleja haasteita kanssamme. Näin sanoitamme monisyisiä ilmiöitä ymmärrettävään muotoon ja edesautamme niiden ratkaisua aktiivisesti.

YK - tavoite 17