Tietosuoja

Haluamme olla luotettava kumppanisi myös henkilötietojesi käsittelyssä ja rekisterinpitäjänä. Haluamme läpinäkyvästi ja avoimesti kertoa, miten ja mitä henkilötietoja käsitellään Vastuu Group Oy:n palveluissa.

Jotta löytäisit itseäsi kiinnostavat tiedot helposti, olemme ryhmitelleet tiedot roolisi mukaan. Mikäli kaipaat tarkempaa tietoa kaikesta palveluissamme olevasta tiedosta, löydät ne palvelukohtaisista tietosuojaselosteistamme.

 

Versio 18.11.2019

Miten keräämme henkilötietoja?

Kun käytät verkkosivujamme tai  palveluitamme, keräämme käytön yhteydessä henkilötietojasi tässä kuvatulla tavalla. Tarkemmat tiedot löydät tietosuojaselosteiltamme.

 

Käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai rekisterinpitäjän kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano. Keräämme tietoja sopimuksen tekovaiheessa eli kun ostat palvelumme ja/tai kun rekisteröidyt palvelumme käyttäjäksi. Keräämme tietoa myös sopimuksen voimassaollessa. Saamme tietoa myös muilta rekisterinpitäjiltä ja julkisilta tietolähteiltä.

Käytämme henkilötietoja palveluidemme markkinoinnissa ja myynnissä, asiakassuhteen hallinnassa, laskutusta ja asiakastuen tarjoamista varten, käyttöoikeuksien valvontaa ja palvelujen kehittämistä varten. Henkilötietojen käsittely pitää sisällään myös henkilötietojen käsittelyä ja analysoimista markkinoinnin tai palveluiden kohdentamista varten. Saatamme esimerkiksi näyttää verkkosivuillamme ja kanavissamme kohdennettuja viestejä tai sisältöjä perustuen aikaisempaan kiinnostukseesi.

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä ja palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme asiakkaita ja asiakkaiden yhteyshenkilöitä koskevia tietoja myös julkisista lähteistä tai rekistereistä.

Keräämme webanalytiikka-palveluiden avulla verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme ja kohdentaa sivustomme kävijöille relevanttia markkinointia ja asiakasviestintää.

 

Tyypillisesti saamme asiakkaamme yhteyshenkilöiltä suoraan seuraavia tietoja:

 • Asiakasyrityksen nimi, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, työsähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Tiedot yhteyshenkilön sähköisen suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän luvista ja/tai kielloista
 • Yhteyshenkilön itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet)
 • Yhteydenottolomakkeiden kautta syötetyt tiedot
 • Asiakaspalautetiedot, yhteydenottoviestit ja suostumukset
 • Keräämme myös potentiaalisten asiakkaidemme tietoja kilpailuihin, arvontoihin tai asiakastapahtumiin tai messuihin osallistuttaessa.

 

Palveluiden ja verkkosivujen käytön yhteydessä käsittelemme esimerkiksi seuraavia käyttäjää koskevia henkilötietoja:

 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Verkkopalveluiden käytöstä kerättävät tiedot
 • Asiakaspalvelukanavien käytöstä kerättävät tiedot

 

Muista lähteistä saamme erityisesti seuraavia käyttäjää koskevia tietoja:

 • Sosiaalisten medioiden, kuten LinkedInin, Facebookin ja Twitterin käyttöön liittyvät tiedot kuten tykkäykset verkkosivuillamme
 • Vieraillessa websivuillamme keräämme selailutietoja kuten IP-osoite ja selailuhistoria. Seuranta perustuu evästeiden toiminnallisuuden käyttöön. Keräämme rekisteröityä koskevia henkilötietoja pääasiassa rekisteröidyltä itseltään yhteydenottojen yhteydessä ja palveluidemme käytön yhteydessä.
 • Keräämme verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme ja kohdentaa sivustomme kävijöille relevanttia markkinointia ja asiakasviestintää.
 • Voimme kerätä tietojasi erikseen antamasi suostumuksen perusteella.
 • Nauhoitamme asiakaspalvelupuhelut ja tallennamme chat-keskustelut asiakaspalvelupyyntöjen käsittelyä varten ja  jotta voimme seurata ja kehittää asiakaspalvelukäytäntöjämme.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakas- ja markkinointiviestintärekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tarvitsemme niitä yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Säilytysajat asiakassuhteen hoitoon liittyville tiedoille:

 • asiakaspalvelun chat-keskustelujen tallenteet: 3 kuukautta
 • asiakaspalvelun puhelinkeskustelujen tallenteet: 7 kuukautta
 • asiakassuhteen hoitoon liittyvät asiakkaan yhteyshenkilön tiedot: niin kauan kuin rekisteröity on kyseisen asiakkaan yhteyshenkilö tai niin kauan kuin säilytämme asiakkaan käyttämän palvelun historiatietoja

Versio 3.6.2021

Ilmoita -palvelu

Ilmoita-palvelun kautta työnantajasi voi välittää henkilötietojasi sähköisessä muodossa työn tilaajan, rakennustyömaan päätoteuttajan tai muun työkohteen hallinnoijan henkilörekistereihin. Työnantajasi voi tilata Ilmoita-palvelun kautta sinulle Valttikortin ja muita mahdollisia lisäpalveluita.

 

Työnantajasi kirjaa palveluun seuraavanlaisia henkilötietoja:

 • etunimi, sukunimi
 • henkilötunnus, veronumero ja syntymäaika
  • henkilötunnusta käytetään henkilön yksiselitteiseen yksilöimiseen ja tunnistamiseen mm. työsuhteeseen liittyvissä asioissa, pätevyystietojen verifioinnissa ja sähköisessä tunnistautumisessa
 • henkilön kuva
 • työsuhteen laatu
 • työnantajan nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja työnantajan edustajan nimi ja yhteystiedot
 • kansalaisuus
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • Valttikortin toimitusosoite
 • kotivaltio
 • mahdollisen A1-todistuksen tiedot

 

Palvelun käytön yhteydessä rekisteröidyn tietoihin voidaan lisätä seuraavia tietoja:

 • tieto siitä milloin työntekijätietoa on muutettu
 • tiedot työsuhdetietojen ajantasaisuuden vahvistamisesta
 • tieto henkilön kuulumisesta Verohallinnon veronumerorekisteriin
 • Valttikortin status

Lisäksi tietojen luovutuksen yhteydessä rekisteröidyn tietoihin voidaan yhdistellä Valttikorttirekisterissä olevia korttitietoja ja Taitorekisterissä olevia pätevyystietoja.

Huomioithan, että työnantajayritys on rekisterinpitäjä oman työntekijälistansa osalta ja työnantajan vastuulla on mm. poistaa omalta työntekijälistaltaan henkilöt, joiden työsuhde on päättynyt. Työnantajayrityksen vastuulla on myös varmistaa, että sillä on oikeus tallentaa järjestelmään omien työntekijöidensä henkilötiedot.

 

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Työnantajayrityksellä on lakisääteisiä ja sopimusperusteisia velvoitteita luovuttaa työntekijöiden henkilötietoja rakennustyömaan pääurakoitsijalle tai päätoteuttajalle (mm. työturvallisuuslain 52b§ ja verotusmenettelylain 15b §). Rakennusalan ilmoitusvelvollisuutta koskevia ehtoja on myös rakennusalan yleissitovissa työehtosopimuksissa. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien henkilötietojen osalta käsittelyperusteena on laissa asetettu rekisterinpitäjän raportointivelvollisuus. Sopimusperusteisten velvoitteiden täyttämiseksi luovutettavien tietojen osalta käsittelyperusteena on oikeutettu etu.

 

Kenelle henkilötietoja luovutetaan?

Ilmoita-palvelun kautta työnantajasi voi luovuttaa henkilötietojasi sopijakumppaneilleen seuraaviin käyttötarkoituksiin

 • Työturvallisuuslain 52b §:n mukaisen luettelon laatiminen yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä
 • Työturvallisuuslain 52 a§:ssä vaaditun kuvallisen tunnisteen voimassaolon varmistamiseksi
 • Työturvallisuuslaissa edellytetyn työmaaperehdytyksen ja muiden pääurakoitsijalta tai päätoteuttajalta työturvallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi vaadittujen toimien toteuttamiseksi
 • Verotusmenettelylain 15 b §:ssä edellytetyn Verohallinnolle kuukausittain tehtävän työntekijäilmoituksen tekemiseksi
 • Muiden sopijapuolta koskevien lakisääteisten tai sopimuspohjaisten velvoitteiden täyttämiseksi
 • Työmaan tai muun työkohteen kulunvalvonnan toteuttamiseksi
 • Työmaalle tai työkohteeseen perehdytettävän työntekijän pätevyyksien tarkastamiseksi
 • Työtehtävän edellyttämän pätevyyden voimassaolon tarkastamiseksi
 • Työturvallisuusmääräysten mukaisen toiminnan varmistamiseksi
 • Työmaan tai muun työkohteen työnjohtotarkoituksissa
 • Sopijakumppanin oman laatu-, toiminta- tai vastaavan järjestelmän mukaisen toiminnan varmistamiseksi
 • Sopijakumppanin työmaalla tai muussa työkohteessa toimivien urakoitsijoiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnan sopimustenmukaisuuden varmistamiseksi, ja
 • Työntekijän nimenomaisella suostumuksella muihin tarkoituksiin.

Henkilötietojen luovutus toisen rekisterinpitäjän henkilörekisteriin tapahtuu Vastuu Groupin tarjoamien rajapintojen kautta siten, että työntekijän tiedot luovutetaan Valttikortin tunnisteiden lukua vastaan tai muuten tavalla, jossa käyttäjän ja toisen rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde ja tiedon käyttötarkoitus on tunnistettu.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen antaman velvoittavan määräyksen perusteella tai silloin kun katsomme viranomaisen tietopyynnön olevan perusteltu palveluidemme käyttöön liittyvän väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi.

Käytämme palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita (mm. palvelukeskuksia) ja siirrämme henkilötietoja tällaisille alihankkijoille palvelun tuottamiseksi.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Työnantajasi voi säilyttää henkilötietosi palvelussa työsuhteesi keston ajan. Työsuhteesi päätyttyä työsuhde- ja henkilötiedot säilytetään palvelussa vähintään 18 kuukauden ajan, jonka aikana päätoteuttajana toimivat muut palvelun käyttäjät voi tehdä korjausilmoituksia Verohallinnolle lähettämiinsä työntekijäraportteihin.

Työsuhteen päättymisen jälkeen työsuhde- ja henkilötiedot voivat vielä jäädä työmaarekisteripalvelua käyttävän päätoteuttajan työmaarekisteriin niin pitkäksi aikaa, kun tietoa tarvitaan yllämainittuihin käyttötarkoituksiin. Verotusmenettelylain mukainen tiedon minimisäilytysaika on 6 vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin rakennustyömaa valmistui.

Versio 18.11.2019

Luotettava Kumppani -palvelu

Luotettava Kumppani -asiakkaista keräämämme henkilötieto rajoittuu yrityksen vastuuhenkilöiden tietoihin. Olemme rajanneet toiminimestä mahdollisesti selviävät henkilötiedot (esim. henkilön nimi osana toiminimeä tai aputoiminimeä: ”Tmi Etunimi Sukunimi ” tai ”Etunimi Sukunimi Oy”) henkilötietorajauksen ulkopuolelle koska kyseessä on yritystieto.

 

Luotettava Kumppani -palvelua koskevan valtakirjasopimuksen allekirjoittajasta tallennamme seuraavat henkilötiedot, jotka on saatu allekirjoittajalta:

 • allekirjoituksen päiväys
 • etunimi
 • sukunimi
 • vastuuasema

Luotettava Kumppani -raporttien luomista varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja, jotka saamme kaupparekistereistä ja liiketoimintakieltorekistereistä joko suoraan tai palveluntarjoajamme kautta :

 • etunimet
 • sukunimi
 • syntymäaika
 • kansalaisuus
 • kotipaikka
 • tehtävä organisaatiossa
 • tiedot mahdollisesta liiketoimintakiellosta

 

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?
Käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Luotettava Kumppani -palvelun avulla edustamasi yritys voi tarjota sopijakumppaneilleen sähköisessä muodossa tiedot, joita sopijakumppani tarvitsee täyttääkseen tilaajavastuulaissa (22.12.2006/1233) tilaajalle asetetun selvitysvelvollisuuden.

 

Kenelle henkilötietoja luovutetaan?

Henkilötietosi ovat Luotettava Kumppani -raportin liitteenä olevassa yrityksen kaupparekisteriotteessa. Raportin tiedot ja siihen sisältyvät henkilötiedot ovat kolmansien osapuolien saatavilla omissa verkkopalveluissamme (Valvoja, Raportti Pro, Raportti ja Zeckit) sekä yhteistyökumppaneidemme yritystietopalveluissa.

Luotettava Kumppani -raportteja ja niiden tietoja voidaan tarjota rajapinnan kautta sähköisessä muodossa asiakkaidemme kilpailutus-, hankinta- tai vastaavaan tietojärjestelmään.

Voimme luovuttaa Luotettava Kumppani -rekisterin tietoja viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen antaman velvoittavan määräyksen perusteella tai silloin kun katsomme viranomaisen tietopyynnön olevan perusteltu palveluidemme käyttöön liittyvän väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi.

Käytämme palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita (mm. palvelukeskuksia) ja siirrämme henkilötietoja tällaisille alihankkijoille palvelun tuottamiseksi.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Arkistoimme kaikki luodut Luotettava Kumppani -raportit. Käytämme arkistoituja raportteja asiakaspalvelun tarjoamiseksi sekä palvelun luotettavuuden ja luotujen raporttien autenttisuuden varmistamista varten.

Vastuu Groupin verkkopalveluissa pidetään kolmansien osapuolien saatavilla aina vain viimeisin julkaistu Luotettava Kumppani -raportti.

Versio 16.12.2020

 

Valttikortinhaltija

Valttikortti on työturvallisuuslain mukainen kuvallinen henkilötunniste rakennustyömaalle. Pidämme rekisteriä kaikista myönnetyistä Valttikorteista.

 

Keräämme kortinhaltijasta seuraavat henkilötiedot Vastuu Group Oy:n asiakkaana olevalta työnantajayritykseltä:

 • kortinhaltijan etunimi, sukunimi, veronumero, syntymäaika ja valokuva
 • työnantajan nimi ja y-tunnus/vastaava ulkomainen rekisterinumero

 

Valttikortin luomisen yhteydessä lisäämme rekisteriin seuraavat tiedot:

 • Valttikortin numero ja viivakoodi
 • sirutunniste
 • Valttikortin viimeinen voimassaolopäivä
 • kortin kuva
 • kortin status ja sen muutostiedot

 

Valttikortin tilauksen yhteydessä keräämme asiakasrekisteriimme ja palvelun lokeihin seuraavat tiedot:

 • tilauksen tekijän nimi ja tunnistautumisaika ja -tapa
 • tehdyt ja keskeytetyt tilaukset ja niiden tapahtuma-aika
 • tilauksen status

 

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

Kenelle henkilötietoja luovutetaan?

Vastuu Groupin palveluita käyttävät asiakkaat voivat hakea ja tallentaa omiin tietojärjestelmiinsä kortinhaltijan henkilötietoja silloin, kun kortinhaltija työskentelee tai hänen on tarkoitus työskennellä asiakkaan rakennustyömaalla tai muussa työkohteessa. Tiedonhaun yhteydessä Valttikorttirekisterin tietoihin voidaan liittää Taitorekisteriin tallennettuja kortinhaltijan pätevyystietoja ja Ilmoita-palvelussa työnantajan ilmoittamia muita henkilötietoja, siinä laajuudessa kuin asiakkaalla on laillinen käsittelyperuste tällaisen lisätiedon käsittelylle.

Henkilötietojen luovutus toisen rekisterinpitäjän henkilörekisteriin tapahtuu Vastuu Groupin tarjoamien rajapintojen kautta siten, että työntekijän tiedot luovutetaan Valttikortin tunnisteiden lukua vastaan tai muuten tavalla jossa työnantajan/rekisteröidyn ja toisen rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde ja tiedon käyttötarkoitus on tunnistettu.

Vastuu Group voi luovuttaa Valttikorttirekisterin tietoja viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen antaman velvoittavan määräyksen perusteella tai silloin kun  katsomme viranomaisen tietopyynnön olevan perusteltu palveluidemme käyttöön liittyvän väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi.

Voimme kerätä ja luovuttaa kolmansille osapuolille tietoja myönnettyjen ja voimassaolevien Valttikorttien lukumääristä asiakasyrityksittäin, konserneittain, toimialoittain tai muuten ryhmiteltynä. Tällaisista lukumäärätiedoista ei voida tunnistaa yksittäisiä kortinhaltijoita.

Käytämme palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita  ja siirrämme henkilötietoja tällaisille alihankkijoille palvelun tuottamiseksi.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Valttikorttirekisterissä säilytetään myönnettyä Valttikorttia koskevat tiedot 10 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana kortin voimassaoloaika on päättynyt tai niin kauan kuin Vastuu Groupin asiakkaan Työmaarekisterissä tai muussa rekisterissä on tallennettuna viittauksia kyseiseen Valttikorttiin.

Päättyneiden Valttikorttien numerot (ilman henkilötietoja) tallennetaan pysyvästi suljettujen korttien sulkulistalle.

Versio 18.11.2019

Työmaarekisteri-palvelu

Verotusmenettelylaki edellyttää rakennustyömaan päätoteuttajan/pääurakoitsijan raportoivan Verohallinnolle kuukausittain kaikki rakennustyömaalla työskennelleet omat ja urakoitsijoiden työntekijät. Työturvallisuuslaki edellyttää ajantasaisen henkilöluettelon ylläpitämistä rakennustyömaalla, työntekijöiden perehdytystä työmaalle sekä kuvallisen henkilötunnisteen käyttöä. Tämän vuoksi päätoteuttaja/pääurakoitsija käsittelee henkilötietojasi.

Työmaakohtaisen henkilörekisterin rekisterinpitäjä on päätoteuttaja/pääurakoitsija, joka on perustanut työmaan palveluumme.

 

Työmaarekisteripalvelussa käsiteltävät henkilötietosi sisältävät seuraavia henkilötietotyyppejä riippuen rekisterinpitäjän valitsemista palvelukomponenteista:

Ilmoita-palvelun työntekijä- ja yhteyshenkilörekisteristä haetut tiedot:

 • nimi
 • henkilötunnus tai veronumero ja syntymäaika
 • tieto kuulumisesta Verohallinnon veronumerorekisteriin
 • työsuhteen laatu
 • työnantajan nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja työnantajan edustajan nimi ja yhteystiedot
 • kotivaltio
 • kansalaisuus
 • puhelinnumero (poistuu 1.1.2020)
 • sähköpostiosoite (poistuu 1.1.2020)
 • kotiosoite (poistuu 1.1.2020)
 • osoite kotivaltiossa (poistuu 1.1.2020)

 

Valttikorttirekisteristä haetut tiedot:

 • Valttikortin tiedot

 

Rekisterinpitäjän palveluun syöttämät tiedot:

 • perehdytystiedot
 • kulkuoikeustiedot

 

Rekisterinpitäjän kulunvalvontajärjestelmästä tuodut tiedot:

 • työmaan kulkuleimaustiedot

 

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Käsittelyperusteena on rakennustyömaan päätoteuttajan/pääurakoitsijan lakisääteiset velvollisuudet sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Päätoteuttaja/pääurakoitsija luovuttaa henkilötietoja säännöllisesti viranomaisille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Päätoteuttaja/pääurakoitsija voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille voimassaolevan tietosuojalainsäädännön puitteissa.

 

Työmaarekisteripalveluun tallennettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Työturvallisuuslain 52b §:n mukaisen luettelon laatiminen yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä
 • Työturvallisuuslain 52 a§:ssä vaaditun kuvallisen tunnisteen voimassaolon varmistamiseksi
 • Työturvallisuuslaissa edellytetyn työmaaperehdytyksen ja muiden pääurakoitsijalta tai päätoteuttajalta työturvallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi vaadittujen toimien toteuttamiseksi
 • Verotusmenettelylain 15 b §:ssä edellytetyn Verohallinnolle kuukausittain tehtävän työntekijäilmoituksen tekemiseksi
 • Muiden rekisterinpitäjää koskevien lakisääteisten tai sopimuspohjaisten velvoitteiden täyttämiseksi
 • Työmaan kulunvalvonnan toteuttamiseksi
 • Työmaalle perehdytettävän työntekijän pätevyyksien tarkastamiseksi
 • Työtehtävän edellyttämän pätevyyden voimassaolon tarkastamiseksi
 • Työturvallisuusmääräysten mukaisen toiminnan varmistamiseksi
 • Työmaan työnjohtotarkoituksissa
 • Päätoteuttajan/pääurakoitsijan oman laatu-, toiminta- tai vastaavan järjestelmän mukaisen toiminnan varmistamiseksi
 • Päätoteuttajan/pääurakoitsijan työmaalla toimivien urakoitsijoiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnan sopimustenmukaisuuden varmistamiseksi

Käytämme palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita (mm. palvelukeskuksia) ja siirrämme henkilötietoja tällaisille alihankkijoille palvelun tuottamiseksi.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Päätoteuttaja/pääurakoitsija säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se tarvitsee niitä ylläolevissa käyttötarkoituksissa. Verotusmenettelylain mukainen Verohallinnolle raportoitujen tietojen vähimmäissäilytysaika on 6 vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin rakennustyömaa valmistui.

Versio 16.12.2020

Taitorekisteriin merkityt pätevyydet

Taitorekisteriin kerätään tietoja ammattipätevyyksistä ja niiden voimassaolosta.

Henkilötietojasi on Taitorekisterissä jos:

 • työnantajasi ylläpitää pätevyystietoja Taitorekisterissä, tai
 • olet antanut suostumuksesi sille, että pätevyys voidaan julkaista Taitorekisterissä

 

Taitorekisteriin tallennamme seuraavat henkilötiedot/henkilöön liittyvä tiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • veronumero
 • syntymäaika
 • pätevyyden tyyppi
 • pätevyyden tunniste
 • pätevyyskortille kirjoitettu nimi
 • voimassaolotiedot
 • pätevyyden myöntäjä
 • tieto onko pätevyyden voimassaolo varmennettu
 • muutostiedot

 

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja/tai rekisteröidyn antama suostumus.

Taitorekisteri on erityisesti rakennusalan työnantajille suunnattu palvelu, jolla työnantaja voi ylläpitää työntekijöidensä ammattipätevyystietoja ja jakaa niitä sopijakumppaneilleen, kuten esimerkiksi rakennustyömaan työnjohtajalle.

 

Kenelle henkilötietoja luovutetaan?

Vastuu Groupin palveluita käyttävät asiakkaat voivat hakea ja tallentaa omiin tietojärjestelmiinsä rekisteröidyn (pätevyyden haltijan) henkilötietoja silloin, kun rekisteröity työskentelee tai hänen on tarkoitus työskennellä asiakkaan rakennustyömaalla tai muussa työkohteessa. Tiedonhaku tapahtuu pääsääntöisesti siten, että rekisteröity esittää asiakkaalle Valttikorttinsa ja asiakas hakee pätevyystiedot Valttikortin tunnisteilla rajapinnan läpi Vastuu Groupin järjestelmästä. Asiakas voi hakea samassa yhteydessä Valttikorttirekisterissa ja Ilmoita-palvelussa olevia muita henkilötietoja, siinä laajuudessa kuin asiakkaalla on laillinen käsittelyperuste tällaisen lisätiedon käsittelylle.

Vastuu Group voi luovuttaa Taitorekisterin tietoja viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen antaman velvoittavan määräyksen perusteella tai silloin kun Vastuu Group katsoo viranomaisen tietopyynnön olevan perusteltu STV:n palveluiden käyttöön liittyvän väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi.

Voimme kerätä ja luovuttaa kolmansille osapuolille tietoja Taitorekisteriin tallennettujen pätevyyksien lukumääristä asiakasyrityksittäin, konserneittain, toimialoittain tai muuten ryhmiteltynä. Tällaisista lukumäärätiedoista ei voida tunnistaa yksittäisiä rekisteröityä.

Käytämme palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita (mm. palvelukeskuksia) ja siirrämme henkilötietoja tällaisille alihankkijoille palvelun tuottamiseksi.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Pätevyystietojen säilytysaika määritellään seuraavasti:

 • pätevyystieto poistetaan Taitorekisteristä viipymättä, kun saamme tiedon siitä, että olet peruuttanut antamasi suostumuksen
 • voimassaolevat pätevyystiedot säilytetään niin kauan kuin tietosi on tallennettuna Ilmoita-palvelun työntekijärekisteriin
 • päättynyttä pätevyyttä koskevat tiedot tallennetaan korkeintaan kahden vuoden ajan pätevyyden vanhenemisvuoden lopusta.

Jos haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, ota yhteyttä Vastuu Group Oy:n tietosuojavastaavaan.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Sähköpostiosoite:

tietosuoja@vastuugroup.fi

Postiosoite:

Vastuu Group Oy
Tietosuojavastaava
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo

 

Oikeutesi rekisteröitynä

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Lainsäädännön sallimissa rajoissa voimme kuitenkin rajata oikeuttasi tutustua sellaiseen tietoon, joka sisältää muiden henkilöiden henkilötietoja, meidän tai asiakkaamme liikesalaisuuden piiriin kuuluvaan tietoa tai palvelun turvaominaisuuksiin liittyvää tietoa.

 

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa jos:

 • peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelylle ole muuta hyväksyttävää perustetta kuin antamasi suostumus
 • vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole hyväksyttävää perustetta
 • tietojen käsittely on lainvastaista
 • olet alaikäinen ja henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskuntapalvelun tarjoamisen yhteydessä.

Tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos pidät henkilötietojesi käsittelyä lainvastaisena, voit tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle.

Mikäli haluat tarkastaa itsestäsi koskevat henkilötiedot, täytä omien tietojen tarkastuspyyntö -lomake.

Versio 3.6.2021

Miten turvaamme tietosi?

Henkilötietoja voivat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtävässään. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet salassapitoon.

Palvelun tuottamisessa voidaan käyttää Euroopan talousalueella toimivia alihankkijoita. Alihankkijoiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen kirjallinen henkilötietojen käsittelysopimus ja sovittu henkilötietojen salassapidosta.

Siltä osin kuin asiakas- ja markkinointiviestinnän ja asiakaspalvelun tarjoamisessa käytetään kolmannen osapuolen pilvipalveluita (mm. Hubspot, Zendesk), olemme varmistaneet, että henkilötietojen siirrot  Euroopan talousalueen ulkopuolelle on tehty voimassaolevan lain mukaisesti (kuten esim. EU:n mallisopimuslausekkeiden ehdoilla).

Tietojen käsittelyssä käytetyt palvelimet sijaitsevat asianmukaisilla kulunvalvonta- ja turvallisuusjärjestelmillä suojatuissa Euroopan talousalueella sijaitsevissa palvelinkeskuksissa. Tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Palveluiden käytöstä kerätään lokitietoja virhetilanteiden ja väärinkäytösten selvittämistä ja palvelun kehittämistä varten.

Tiedonsiirto palvelinkeskuksen ja käyttäjän välillä suojataan käyttäen asianmukaista salaustekniikkaa.

Palveluihin tallennetun tiedon ja palveluiden luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys, tietojen saatavuus ja vikasietoisuus varmistetaan erilaisilla menetelmillä ja järjestelmillä, kuten järjestelmien tietoturva-auditoinneilla, tietoturvapäivityksillä ja palveluiden monitoroinnilla.

Tietosuojaselosteet

 

Tietosuojaseloste

Vastuu Group Oy:n asiakas- ja markkinointiviestintärekisteri

(Päivitetty 18.11.2019)


Avaa tietosuojaseloste PDF-muodossa1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö
Vastuu Group Oy (y-tunnus 2327327-1)
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

sähköposti:
tietosuoja@vastuugroup.fi

postiosoite:
Vastuu Group Oy
Tietosuojavastaava
02600 Espoo


2. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjän asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöitä, rekisterinpitäjän palveluiden ja verkkosivujen käyttäjiä. Asiakkaat ovat yrityksiä, elinkeinonharjoittajia tai kuluttajia.


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai rekisterinpitäjän kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano.

Käytämme henkilötietoja palveluidemme markkinoinnissa ja myynnissä, asiakassuhteen hallinnassa, laskutusta ja asiakastuen tarjoamista varten, käyttöoikeuksien valvontaa ja palvelujen kehittämistä varten. Henkilötietojen käsittely pitää sisällään myös henkilötietojen käsittelyä ja analysoimista markkinoinnin tai palveluiden kohdentamista varten. Saatamme esimerkiksi näyttää verkkosivuillamme ja kanavissamme kohdennettuja viestejä tai sisältöjä perustuen aikaisempaan kiinnostukseesi.

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen ja palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme asiakkaita ja asiakkaiden yhteyshenkilöitä koskevia tietoja myös julkisista lähteistä tai rekistereistä.

Keräämme webanalytiikka-palveluiden avulla verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme ja kohdentaa sivustomme kävijöille relevanttia markkinointia ja asiakasviestintää.


4. Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä ne on kerätty

Asiakas- ja markkinointiviestintärekisteri sisältää seuraavanlaisia asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja:

- nimi, sähköpostiosoite, puhelin, tehtävänimike
- yrityksen/yhteisön nimi ja yhteystiedot
- postituslistojen tilaustiedot
- suoramarkkinointia ja asiakasviestintää koskevat kiellot
- verkkosivulla käyttäjän avaamat sivut ja pyytämät esitteet
- tieto kirjautumisesta rekisterinpitäjän tarjoamiin verkkopalveluihin
- tieto sähköpostitse lähetetystä asiakas- tai suoramarkkinointiviestistä ja onko viesti avattu
- käyttäjäprofiili

- rekisteröidyn kanssa käytyä viestintää koskevat tiedot, kuten viestien sisällöt ja lähetysajat
- asiakaspalveluun lähetetyt viestit ja siihen liittyvän tiketin käsittelytiedot
- verkkosivulla käydyt chat-keskustelut asiakaspalvelun kanssa
- asiakaspalvelun palvelunumeroon soitettujen puheluiden tallenteet
- asiakaspalvelun käytöstä antamasi palaute
- muita rekisterin tarkoitukseen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva, palvelun käyttämisen yhteydessä tapahtuvasta verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Keräämme ja käsittelemme markkinointi- ja asiakasrekisterissä pääasiassa asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme vastuu- ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

Tyypillisesti saamme asiakkaamme yhteyshenkilöiltä suoraan seuraavia tietoja:

- Asiakasyrityksen nimi, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, työsähköpostiosoite, puhelinnumero
- Tiedot yhteyshenkilön sähköisen suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän luvista ja/tai kielloista
- Yhteyshenkilön itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet)
- Yhteydenottolomakkeiden kautta syötetyt tiedot
- Asiakaspalautetiedot, yhteydenottoviestit ja suostumukset

Palveluiden ja verkkosivujen käytön yhteydessä käsittelemme esimerkiksi seuraavia käyttäjää koskevia henkilötietoja:

- IP-osoitetieto tai muu tunniste
- Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
- Evästeiden kautta kerättävät tiedot
- Rekisterinpitäjän verkkopalveluiden käytöstä kerättävät tiedot
- Asiakaspalvelukanavien käytöstä kerättävät tiedot

Muista lähteistä saamme erityisesti seuraavia käyttäjää koskevia tietoja:

- Sosiaalisten medioiden, kuten LinkedInin, Facebookin ja Twitterin käyttöön liittyvät tiedot kuten tykkäykset verkkosivuillamme


5. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Voimme käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita.

Voimme luovuttaa yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneillemme voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Voimme luovuttaa rekisterin tietoja viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen antaman velvoittavan määräyksen perusteella tai silloin kun katsomme viranomaisen tietopyynnön olevan perusteltu palveluidemme käyttöön liittyvän väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi.


6. Siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista esimerkiksi silloin kun rekisteröity lähettää tai vastaanottaa viestejä sähköpostitse tai muuten internetiä hyödyntävän välityspalvelun kautta.

Voimme käyttää asiakas- ja markkinointiviestinnässä sekä asiakaspalvelun tiketinhallinnassa kolmansien osapuolien tarjoamia tietojärjestelmiä ja pilvipalveluita, joissa henkilötietojen käsittely voi tapahtua osittain Euroopan talousalueen ulkopuolella. Siltä osin kuin alihankkijamme suorittavat tietojenkäsittelyä Euroopan talousalueen ulkopuolella, varmistamme, että henkilötietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle tapahtuu kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


7. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakas- ja markkinointiviestintärekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kuin tarvitsemme niitä yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Seuraaville tiedoille on määritellyt säilytysajat:

- asiakaspalvelun chat-keskustelujen tallenteet: 3 kuukautta
- asiakaspalvelun puhelinkeskustelujen tallenteet: 7 kuukautta
- asiakassuhteen hoitoon liittyvät asiakkaan yhteyshenkilön tiedot: niin kauan kuin rekisteröity on kyseisen asiakkaan yhteyshenkilö tai niin kauan kuin säilytämme asiakkaan käyttämän palvelun historiatietoja


8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Lainsäädännön sallimissa rajoissa voimme kuitenkin rajata oikeuttasi tutustua sellaiseen tietoon, joka sisältää muiden henkilöiden henkilötietoja, meidän tai asiakkaamme liikesalaisuuden piiriin kuuluvaan tietoa tai palvelun turvaominaisuuksiin liittyvää tietoa.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa jos:
- peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelylle ole muuta hyväksyttävää perustetta kuin antamasi suostumus
- vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole hyväksyttävää perustetta
- tietojen käsittely on lainvastaista
- olet alaikäinen ja henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskuntapalvelun tarjoamisen yhteydessä.

Tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos pidät henkilötietojesi käsittelyä lainvastaisena, voit tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle.


9. Tietoturva

Asiakas- ja markkinointiviestintärekisterin käyttöoikeus on rajattu vain nimetyille henkilöille, joilla on työtehtävissään tarve käsitellä henkilötietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Henkilötietoja tallennetaan pääasiassa Euroopan talousalueella sijaitseviin tietokantoihin ja tietojärjestelmiin, joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset keinot suojata henkilötiedot väärinkäyttöä ja paljastumista vastaan.


10. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, ota yhteyttä rekisterinpitäjän tietosuojavastaavaan käyttäen yllä olevaa sähköposti- tai postiosoitetta.


11. Muutokset

Rekisterinpitäjä voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan tietosuojaselosteen alussa ”viimeinen päivitys” ilmoituksella.

Tietosuojaseloste

Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -palvelu


(Päivitetty viimeksi 18.11.2019)

 

Avaa tietosuojaseloste PDF-muodossa


1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Vastuu Group Oy (y-tunnus 2327327-1)
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

sähköposti: tietosuoja@vastuugroup.fi

postiosoite: Vastuu Group Oy
Tietosuojavastaava
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo


2. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat Vastuu Group Oy:n (”toimittaja”) asiakkaan vastuuhenkilöitä, jotka mainitaan kaupparekisteriotteella.


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Luotettava Kumppani -palvelun avulla toimittajan asiakas voi tarjota sopijakumppaneilleen sähköisessä muodossa tiedot, joita sopijakumppani tarvitsee täyttääkseen tilaajavastuulaissa (22.12.2006/1233) tilaajalle asetetun selvitysvelvollisuuden. Luotettava Kumppani -palvelun tilanneen asiakkaan tilaajavastuutiedot ovat kolmansien osapuolien saatavilla toimittajan Valvoja-, Raportti Pro-, Raportit- ja Zeckit-palveluissa sekä toimittajan yhteistyökumppaneiden yritystietopalveluissa.


4. Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä ne on kerätty

Luotettava Kumppani -palvelun rekisteriin kerätään seuraavat asiakasyrityksen henkilötiedot vastuuhenkilöistä:
- nimi
- syntymäaika
- kansalaisuus
- kotipaikka
- vastuuasema yhtiössä ja sen alku- ja loppupäivä
- tieto mahdollisesta liiketoimintakiellosta

Tiedot kerätään kaupallisen yritystietopalvelun kautta hankituista kaupparekisteritiedoista ja liiketoimintakieltorekisterin tiedoista ja liitetään osaksi toimittajan laatimaa Luotettava Kumppani -raporttia.

Luotettava Kumppani -palvelua koskevan sopimuksen allekirjoittajasta keräämme allekirjoitustapahtuman yhteydessä seuraavat tiedot:
- nimi
- vastuuasema yhtiössä
- henkilön yksiselitteinen tunniste (henkilötunnus), jolla ilmoitettu vastuuasema voidaan tarkistaa kaupparekisteritietoja vastaan
- allekirjoituksen päiväys


5. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Luotettava Kumppani -raportti ja siihen sisältyvät henkilötiedot ovat kolmansien osapuolien saatavilla toimittajan Valvoja-, Raportti Pro-, Raportti- ja Zeckit-palveluissa sekä toimittajan yhteistyökumppaneiden yritystietopalveluissa. Luotettava Kumppani -raportteja voidaan tarjota rajapinnan kautta sähköisessä muodossa loppuasiakkaan kilpailutus-, hankinta- tai vastaavaan tietojärjestelmään.

Voimme luovuttaa Luotettava Kumppani -rekisterin tietoja viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen antaman velvoittavan määräyksen perusteella tai silloin kun katsomme viranomaisen tietopyynnön olevan perusteltu palveluidemme käyttöön liittyvän väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi.
Käytämme palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita (mm. palvelukeskuksia) ja siirrämme henkilötietoja tällaisille alihankkijoille palvelun tuottamiseksi.

6. Siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


7. Henkilötietojen säilytysaika

Arkistoimme kaikki luodut Luotettava Kumppani -raportit. Käytämme arkistoituja raportteja asiakaspalvelun tarjoamiseksi sekä palvelun luotettavuuden ja luotujen raporttien autenttisuuden varmistamista varten.
Vastuu Groupin verkkopalveluissa pidetään kolmansien osapuolien saatavilla aina vain viimeisin julkaistu Luotettava Kumppani -raportti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Lainsäädännön sallimissa rajoissa voimme kuitenkin rajata oikeuttasi tutustua sellaiseen tietoon, joka sisältää muiden henkilöiden henkilötietoja, meidän tai asiakkaamme liikesalaisuuden piiriin kuuluvaan tietoa tai palvelun turvaominaisuuksiin liittyvää tietoa.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa jos:
- peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelylle ole muuta hyväksyttävää perustetta kuin antamasi suostumus
- vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole hyväksyttävää perustetta
- tietojen käsittely on lainvastaista
- olet alaikäinen ja henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskuntapalvelun tarjoamisen yhteydessä.

Tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos pidät henkilötietojesi käsittelyä lainvastaisena, voit tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle.


9. Tietoturva

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu vain nimetyille henkilöille, joilla on työtehtävissään tarve käsitellä henkilötietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Henkilötietoja tallennetaan Euroopan talousalueella sijaitseviin tietokantoihin ja tietojärjestelmiin, joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset keinot henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäyttöä ja paljastumista vastaan.


10. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, ota yhteyttä toimittajan tietosuojavastaavaan käyttäen yllä olevaa sähköposti- tai postiosoitetta.


11. Muutokset

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan tietosuojaselosteen alussa ”viimeinen päivitys” ilmoituksella.

Tietosuojaseloste


Vastuu Group Oy:n Ilmoita-palvelu

(Päivitetty viimeksi 3.6.2020)

 

Avaa tietosuojaseloste PDF-muodossa


1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjänä toimii Ilmoita-palvelua käyttävä Vastuu Group Oy:n asiakasyritys, joka on rekisteröidyn työnantaja.

Ilmoita-palvelun ja sen rajapintojen ylläpidosta, kehittämisestä ja asiakaspalvelusta vastaa:

Vastuu Group Oy (”toimittaja”)
y-tunnus 2327327-1
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

sähköposti: tietosuoja@vastuugroup.fi

posti: Vastuu Group Oy
Tietosuojavastaava
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo


2. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjän (toimittajan asiakkaan) työntekijöitä, johtoa tai ei-työsuhteisia harjoittelijoita tai talkootyöntekijöitä.


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimus (työsopimus), rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (rakennusalan ilmoitusmenettely) sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Ilmoita-palvelun kautta rekisterinpitäjä voi välittää yrityksensä työnantaja- ja työntekijätietoja sähköisessä muodossa työn tilaajan, rakennustyömaan päätoteuttajan tai muun työkohteen hallinnoijan henkilörekistereihin.4. Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä ne on kerätty

Rekisterinpitäjä tallentaa omaan työntekijärekisteriinsä seuraavanlaisia henkilötietoryhmiä:

 • henkilön etunimi, sukunimi
 • henkilötunnus tai vastaava ulkomainen henkilönumero, veronumero ja syntymäaika
 • henkilön kuva
 • työsuhteen laatu
 • työnantajan nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja työnantajan edustajan nimi ja yhteystiedot
 • kansalaisuus
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • Valttikortin toimitusosoite
 • kotivaltio
 • mahdollinen tieto A1-todistuksesta

 

Palvelun käytön yhteydessä rekisteröidyn tietoihin lisätään seuraavia tietoja:

 • tieto siitä milloin työntekijätietoa on muutettu
 • tiedot työsuhdetietojen ajantasaisuuden vahvistamisesta
 • tieto henkilön kuulumisesta Verohallinnon veronumerorekisteriin
 • Valttikortin status

Lisäksi tietojen luovutuksen yhteydessä rekisteröidyn tietoihin voidaan yhdistellä toimittajan Valttikorttirekisterissä olevia korttitietoja ja Taitorekisterissä olevia pätevyystietoja.


5. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Ilmoita-palvelun kautta rekisterinpitäjä voi luovuttaa työntekijöidensä henkilötietoja sopijakumppaneilleen seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Työturvallisuuslain 52b §:n mukaisen luettelon laatiminen yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä
 • Työturvallisuuslain 52 a§:ssä vaaditun kuvallisen tunnisteen voimassaolon varmistamiseksi
 • Työturvallisuuslaissa edellytetyn työmaaperehdytyksen ja muiden pääurakoitsijalta tai päätoteuttajalta työturvallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi vaadittujen toimien toteuttamiseksi
 • Verotusmenettelylain 15 b §:ssä edellytetyn Verohallinnolle kuukausittain tehtävän työntekijäilmoituksen tekemiseksi
 • Muiden sopijapuolta koskevien lakisääteisten tai sopimuspohjaisten velvoitteiden täyttämiseksi
 • Työmaan tai muun työkohteen kulunvalvonnan toteuttamiseksi
 • Työmaalle tai työkohteeseen perehdytettävän työntekijän pätevyyksien tarkastamiseksi
 • Työtehtävän edellyttämän pätevyyden voimassaolon tarkastamiseksi
 • Työturvallisuusmääräysten mukaisen toiminnan varmistamiseksi
 • Työmaan tai muun työkohteen työnjohtotarkoituksissa
 • Sopijakumppanin oman laatu-, toiminta- tai vastaavan järjestelmän mukaisen toiminnan varmistamiseksi
 • Sopijakumppanin työmaalla tai muussa työkohteessa toimivien urakoitsijoiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnan sopimustenmukaisuuden varmistamiseksi, ja
 • Työntekijän nimenomaisella suostumuksella muihin tarkoituksiin.

Henkilötietojen luovutus toisen rekisterinpitäjän henkilörekisteriin tapahtuu toimittajan tarjoamien rajapintojen kautta siten, että työntekijän tiedot luovutetaan Valttikortin tunnisteiden lukua vastaan tai muuten tavalla jossa käyttäjän ja toisen rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde ja tiedon käyttötarkoitus on tunnistettu.

Toimittaja voi luovuttaa Ilmoita-palvelun tietoja viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen antaman velvoittavan määräyksen perusteella tai silloin kun toimittaja katsoo viranomaisen tietopyynnön olevan perusteltu palveluiden käyttöön liittyvän väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi.

Toimittaja voi käyttää palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita ja siirtää henkilötietoja tällaisille alihankkijoille palvelun tuottamiseksi.


6. Siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.7. Henkilötietojen säilytysaika

Palvelun käytön aikana rekisterinpitäjän vastuulla on ylläpitää omaan työntekijärekisteriinsä tallentamia tietoja ja merkitä työsuhde päättyneeksi, kun työntekijän työsuhde päättyy. Entisen työntekijän työsuhde- ja henkilötiedot säilytetään palvelussa vähintään 18 kuukauden ajan, jonka aikana päätoteuttajana toimivat muut palvelun käyttäjät voi tehdä korjausilmoituksia Verohallinnolle lähettämiinsä työntekijäraportteihin. Jos käyttäjäyritys lopettaa toimintansa merkitsemättä työsuhteita päättyneiksi, toimittaja voi oma-aloitteisesti merkitä työsuhteet päättyneiksi.

Työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijän työsuhde- ja henkilötiedot voivat jäädä vielä toimittajan työmaarekisteripalvelua käyttävän päätoteuttajan työmaarekisteriin niin pitkäksi aikaa, kun tietoa tarvitaan muiden asiakkaiden yllämainittuihin käyttötarkoituksiin. Verotusmenettelylain mukainen tiedon minimisäilytysaika on 6 vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin rakennustyömaa valmistui.8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Lainsäädännön sallimissa rajoissa voimme kuitenkin rajata oikeuttasi tutustua sellaiseen tietoon, joka sisältää muiden henkilöiden henkilötietoja, meidän tai asiakkaamme liikesalaisuuden piiriin kuuluvaan tietoa tai palvelun turvaominaisuuksiin liittyvää tietoa.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa jos:

 • peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelylle ole muuta hyväksyttävää perustetta kuin antamasi suostumus
 • vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole hyväksyttävää perustetta
 • tietojen käsittely on lainvastaista
 • olet alaikäinen ja henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskuntapalvelun tarjoamisen yhteydessä.

Tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos pidät henkilötietojesi käsittelyä lainvastaisena, voit tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle.

9. Tietoturva

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu vain nimetyille henkilöille, joilla on työtehtävissään tarve käsitellä henkilötietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Henkilötietoja tallennetaan Euroopan talousalueella sijaitseviin tietokantoihin ja tietojärjestelmiin, joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset keinot henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäyttöä ja paljastumista vastaan.


10. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, ota yhteyttä toimittajan tietosuojavastaavaan käyttäen yllä olevaa sähköposti- tai postiosoitetta.


11. Muutokset

Toimittaja voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan tietosuojaselosteen alussa ”viimeinen päivitys” ilmoituksella.

Tietosuojaseloste


Vastuu Group Oy:n Valttikorttirekisteri

(Päivitetty viimeksi 16.12.2020)

 

Avaa tietosuojaseloste PDF-muodossa


1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö
 
Vastuu Group Oy (y-tunnus 2327327-1)
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
 
Sähköposti:
tietosuoja@vastuugroup.fi
 
Postiosoite:
Vastuu Group Oy
Tietosuojavastaava
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo

2. Rekisteröidyt
Rekisteröidyt ovat Vastuu Group Oy:n (”toimittaja”) myöntämien Valttikorttien kortinhaltijoita. Kortinhaltijat ovat toimittajan asiakkaan työntekijöitä, johtoa tai ei-työsuhteisia harjoittelijoita tai talkootyöntekijöitä.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Valttikortti on työturvallisuuslain mukainen kuvallinen henkilötunniste rakennustyömaalle. Korttipakettiin voi kuulua kaksi korttia: Valtti-älykortti ja työmaalla tarvittava kuvallinen henkilökortti. Valtti-älykortissa hyödynnetään RFID-tekniikkaa.
 
Älykorttiin painetut tiedot on tallennettu toimittajan sähköiseen Valttikorttivarastoon, josta käyttöoikeuden omaavat kolmannet osapuolet voivat hakea kortinhaltijan henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

4. Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä ne on kerätty
Keräämme kortinhaltijasta seuraavat henkilötiedot toimittajan asiakkaana olevalta työnantajayritykseltä:
- kortinhaltijan etunimi, sukunimi, veronumero, syntymäaika ja valokuva
- työnantajan nimi ja y-tunnus
 
Valttikortin luomisen yhteydessä lisäämme rekisteriin seuraavat tiedot:
- Valttikortin numero ja viivakoodi
- sirutunniste
- Valttikortin viimeinen voimassaolopäivä
- kortin kuva
- kortin status ja sen muutostiedot
 
Valttikortin tilauksen yhteydessä keräämme asiakasrekisteriimme ja palvelun lokeihin seuraavat tiedot:
- tilauksen tekijän nimi ja tunnistaumisaika ja -tapa
- tehdyt ja keskeytetyt tilaukset ja niiden tapahtuma-aika
- tilauksen status
- kortin toimitusosoite

5. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Vastuu Group Oy:n palveluita käyttävät asiakkaat voivat hakea ja tallentaa omiin tietojärjestelmiinsä kortinhaltijan henkilötietoja silloin, kun kortinhaltija työskentelee tai on tarkoitus työskennellä asiakkaan rakennustyömaalla tai muussa työkohteessa. Tiedonhaun yhteydessä Valttikorttirekisterin tietoihin voidaan liittää Taitorekisteriin tallennettuja kortinhaltijan pätevyystietoja ja Ilmoita-palvelussa työnantajan ilmoittamia muita henkilötietoja siinä laajuudessa kuin asiakkaalla on laillinen käsittelyperuste tällaisen lisätiedon käsittelylle.
 
Kortinhaltijan henkilötietoja saa hakea ja käsitellä vain seuraavissa käyttötarkoituksissa:
- työturvallisuuslain 52b §:n mukaisen luettelon laatiminen yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä
- työturvallisuuslain 52 a§:ssä vaaditun kuvallisen tunnisteen voimassaolon varmistamiseksi
- työturvallisuuslaissa edellytetyn työmaaperehdytyksen ja muiden pääurakoitsijalta tai päätoteuttajalta työturvallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi vaadittujen toimien toteuttamiseksi
- verotusmenettelylain 15 b §:ssä edellytetyn Verohallinnolle kuukausittain tehtävän työntekijäilmoituksen tekemiseksi
- muiden sopijapuolta koskevien lakisääteisten tai sopimuspohjaisten velvoitteiden täyttämiseksi
- työmaan tai muun työkohteen kulunvalvonnan toteuttamiseksi
- työmaalle tai työkohteeseen perehdytettävän työntekijän pätevyyksien tarkastamiseksi
- työtehtävän edellyttämän pätevyyden voimassaolon tarkastamiseksi
- työturvallisuusmääräysten mukaisen toiminnan varmistamiseksi
- työmaan tai muun työkohteen työnjohtotarkoituksissa
- sopijakumppanin oman laatu-, toiminta- tai vastaavan järjestelmän mukaisen toiminnan varmistamiseksi
- sopijakumppanin työmaalla tai muussa työkohteessa toimivien urakoitsijoiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnan sopimustenmukaisuuden varmistamiseksi; ja
- työntekijän nimenomaisella suostumuksella muihin tarkoituksiin
 
Henkilötietojen luovutus toisen rekisterinpitäjän henkilörekisteriin tapahtuu toimittajan tarjoamien rajapintojen kautta siten, että työntekijän tiedot luovutetaan Valttikortin tunnisteiden lukua vastaan tai muuten tavalla jossa työnantajan/rekisteröidyn ja toisen rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde ja tiedon käyttötarkoitus on tunnistettu.
 
Voimme luovuttaa Valttikorttirekisterin tietoja viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen antaman velvoittavan määräyksen perusteella tai silloin kun katsomme viranomaisen tietopyynnön olevan perusteltu palveluidemme käyttöön liittyvän väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi.
 
Voimme kerätä ja luovuttaa kolmansille osapuolille tietoja myönnettyjen ja voimassaolevien Valttikorttien lukumääristä asiakasyrityksittäin, konserneittain, toimialoittain tai muuten ryhmiteltynä. Tällaisista lukumäärätiedoista ei voida tunnistaa yksittäisiä kortinhaltijoita.
 
Käytämme palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita (mm. palvelukeskuksia) ja siirrämme henkilötietoja tällaisille alihankkijoille palvelun tuottamiseksi.
 
6. Siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
7. Henkilötietojen säilytysaika
Valttikorttirekisterissä säilytetään myönnettyä Valttikorttia koskevat tiedot 10 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana kortin voimassaoloaika on päättynyt tai niin kauan kuin Vastuu Groupin
asiakkaan työmaarekisterissä tai muussa rekisterissä on tallennettuna viittauksia kyseiseen Valttikorttiin.
 
Päättyneiden Valttikorttien numerot (ilman henkilötietoja) tallennetaan pysyvästi suljettujen korttien sulkulistalle.
 
8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Lainsäädännön sallimissa rajoissa voimme kuitenkin rajata oikeuttasi tutustua sellaiseen tietoon, joka sisältää muiden henkilöiden henkilötietoja, meidän tai asiakkaamme liikesalaisuuden piiriin kuuluvaan tietoa tai palvelun turvaominaisuuksiin liittyvää tietoa.
 
Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa jos:
- peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelylle ole muuta hyväksyttävää perustetta kuin antamasi suostumus
- vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole hyväksyttävää perustetta
- tietojen käsittely on lainvastaista
- olet alaikäinen ja henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskuntapalvelun tarjoamisen yhteydessä.
 
Tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos pidät henkilötietojesi käsittelyä lainvastaisena, voit tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle.
 
9. Tietoturva
Rekisterin käyttöoikeus on rajattu vain nimetyille henkilöille, joilla on työtehtävissään tarve käsitellä henkilötietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Henkilötietoja tallennetaan Euroopan talousalueella sijaitseviin tietokantoihin ja tietojärjestelmiin, joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset keinot henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäyttöä ja paljastumista vastaan.
 
10. Yhteydenotot
Jos sinulla on kysymyksiä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, ota yhteyttä toimittajan tietosuojavastaavaan käyttäen yllä olevaa sähköposti- tai postiosoitetta.
 
11. Muutokset
Toimittaja voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan tietosuojaselosteen alussa ”viimeinen päivitys” ilmoituksella.

Tietosuojaseloste

Vastuu Group Oy:n Taitorekisteri-palvelu

(Päivitetty viimeksi 16.12.2020)

 

Avaa tietosuojaseloste PDF-muodossa


1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Vastuu Group Oy (y-tunnus 2327327-1)
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

sähköposti: tietosuoja@vastuugroup.fi

postiosoite: Vastuu Group Oy
Tietosuojavastaava
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo


2. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat:

- Vastuu Group Oy:n (”toimittaja”) Taitorekisteripalvelua käyttävän asiakkaan työntekijöitä, johtoa tai ei-työsuhteisia harjoittelijoita tai talkootyöntekijöitä; tai

- luonnollisia henkilöitä, jotka ovat antaneet suostumuksen sille, että henkilön suorittama pätevyys voidaan julkaista Taitorekisteri-palvelussa.


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja/tai rekisteröidyn antama suostumus.

Taitorekisteri on erityisesti rakennusalan työnantajille suunnattu palvelu, jolla rekisteröidyn työnantaja voi ylläpitää työntekijöidensä ammattipätevyystietoja ja jakaa niitä sopijakumppaneilleen, kuten esimerkiksi rakennustyömaan työnjohtajalle.


4. Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä ne on kerätty

Taitorekisteri sisältää seuraavia henkilötietotyyppejä:

- rekisteröidyn etunimi ja sukunimi
- veronumero
- syntymäaika
- pätevyyden tyyppi
- pätevyyskortille kirjoitettu nimi
- pätevyyden tunniste
- voimassaolotiedot
- pätevyyden myöntäjä
- tieto onko pätevyyden voimassaolo varmennettu suoraan lähteestä
- muutostiedot


5. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Vastuu Group Oy:n palveluita käyttävät asiakkaat voivat hakea ja tallentaa omiin tietojärjestelmiinsä rekisteröidyn (pätevyyden haltijan) henkilötietoja silloin, kun rekisteröity työskentelee tai on tarkoitus
työskennellä asiakkaan rakennustyömaalla tai muussa työkohteessa. Tiedonhaku tapahtuu pääsääntöisesti siten, että rekisteröity esittää asiakkaalle Valttikorttinsa ja asiakas hakee pätevyystiedot Valttikortin tunnisteilla rajapinnan läpi toimittajan järjestelmästä. Asiakas voi hakea samassa yhteydessä Valttikorttirekisterin ja Ilmoita-palvelussa työnantajan ilmoittamia muita henkilötietoja, siinä laajuudessa kuin asiakkaalla on laillinen käsittelyperuste tällaisen lisätiedon käsittelylle.


Asiakas saa hakea ja käsitellä Taitorekisterin sisältämiä henkilötietoja vain seuraavissa käyttötarkoituksissa:
- Työturvallisuuslaissa edellytetyn työmaaperehdytyksen ja muiden pääurakoitsijalta tai päätoteuttajalta tai työnantajalta työturvallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi vaadittujen toimien toteuttamiseksi ja muiden lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi
- Työmaalle tai työkohteeseen perehdytettävän työntekijän pätevyyksien tarkastamiseksi
- Työtehtävän edellyttämän pätevyyden voimassaolon tarkastamiseksi
- Työturvallisuusmääräysten mukaisen toiminnan varmistamiseksi
- Työmaan tai muun työkohteen työnjohtotarkoituksissa
- Asiakkaan oman laatu-, toiminta- tai vastaavan järjestelmän mukaisen toiminnan varmistamiseksi
- Asiakkaan työmaalla tai muussa työkohteessa toimivien työntekijöiden, urakoitsijoiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnan sopimustenmukaisuuden varmistamiseksi,
- Asiakkaana olevan työnantajan omien työntekijöiden osaamisen kehittämis- ja ylläpitotarkoituksiin, ja
- Rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella muihin käyttötarkoituksiin.

Voimme luovuttaa Taitorekisterin tietoja viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen antaman velvoittavan määräyksen perusteella tai silloin kun katsomme viranomaisen tietopyynnön olevan perusteltu palveluidemme käyttöön liittyvän väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi.

Voimme kerätä ja luovuttaa kolmansille osapuolille tietoja Taitorekisteriin tallennettujen pätevyyksien lukumääristä asiakasyrityksittäin, konserneittain, toimialoittain tai muuten ryhmiteltynä. Tällaisista lukumäärätiedoista ei voida tunnistaa yksittäisiä rekisteröityä.

Käytämme palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita (mm. palvelukeskuksia) ja siirrämme henkilötietoja tällaisille alihankkijoille palvelun tuottamiseksi.

6. Siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


7. Henkilötietojen säilytysaika

Pätevyystietojen säilytysaika määritellään seuraavasti:

- pätevyystieto poistetaan Taitorekisteristä viipymättä, kun toimittaja saa tiedon siitä, että rekisteröity on peruuttanut antamansa suostumuksen
- päättynyttä pätevyyttä koskevat tiedot tallennetaan korkeintaan kahden vuoden ajan pätevyyden vanhenemisvuoden lopusta.


8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Lainsäädännön sallimissa rajoissa voimme kuitenkin rajata oikeuttasi tutustua sellaiseen tietoon, joka sisältää muiden henkilöiden henkilötietoja, meidän tai asiakkaamme liikesalaisuuden piiriin kuuluvaan tietoa tai palvelun turvaominaisuuksiin liittyvää tietoa.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa jos:
- peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelylle ole muuta hyväksyttävää perustetta kuin antamasi suostumus
- vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole hyväksyttävää perustetta
- tietojen käsittely on lainvastaista
- olet alaikäinen ja henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskuntapalvelun tarjoamisen yhteydessä.

Tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos pidät henkilötietojesi käsittelyä lainvastaisena, voit tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle.


9. Tietoturva

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu vain nimetyille henkilöille, joilla on työtehtävissään tarve käsitellä henkilötietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Henkilötietoja tallennetaan Euroopan talousalueella sijaitseviin tietokantoihin ja tietojärjestelmiin, joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset keinot henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäyttöä ja paljastumista vastaan.


10. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, ota yhteyttä toimittajan tietosuojavastaavaan käyttäen yllä olevaa sähköposti- tai postiosoitetta.


11. Muutokset

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan tietosuojaselosteen alussa ”viimeinen päivitys” ilmoituksella.

Tietosuojaseloste

Vastuu Group Oy:n Työmaarekisteri-palvelu

(Päivitetty viimeksi 18.11.2019)

 

Avaa tietosuojaseloste PDF-muodossa


1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjänä toimii Vastuu Group Oy:n asiakasyritys, joka on rakennustyömaan pääurakoitsija tai päätoteuttaja.

Työmaarekisteri-palvelun ja sen rajapintojen ylläpidosta, kehittämisestä ja asiakaspalvelusta vastaa:

Vastuu Group Oy (”toimittaja”)
y-tunnus 2327327-1
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

sähköposti: tietosuoja@vastuugroup.fi

postiosoite: Vastuu Group Oy
Tietosuojavastaava
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo


2. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjän rakennustyömaalla työskenteleviä henkilöitä.


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina on rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (mm. työturvallisuuslain (738/2002) 52b§ ja verotusmenettelylain (1558/1995) 15b§) sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu.


4. Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä ne on kerätty

Työmaarekisteripalvelussa käsiteltävät henkilötiedot sisältävät seuraavia henkilötietotyyppejä riippuen rekisterinpitäjän valitsemista palvelukomponenteista:

Ilmoita-palvelun työntekijärekisteristä haetut tiedot:
- henkilön nimi
- henkilötunnus tai veronumero ja syntymäaika
- tieto henkilön kuulumisesta Verohallinnon veronumerorekisteriin
- työsuhteen laatu
- työnantajan nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja työnantajan edustajan nimi ja yhteystiedot
- kotivaltio
- kansalaisuus
- puhelinnumero (poistuu 1.1.2020)
- sähköpostiosoite (poistuu 1.1.2020)
- kotiosoite Suomessa (poistuu 1.1.2020)
- osoite kotivaltiossa (poistuu 1.1.2020)

Valttikorttirekisteristä haetut tiedot:
- henkilön Valttikortin tiedot

Rekisterinpitäjän palveluun syöttämät tiedot:
- henkilön perehdytystiedot
- henkilön kulkuoikeustiedot

Rekisterinpitäjän kulunvalvontajärjestelmästä tuodut tiedot:
- työmaan kulkuleimaustiedot


5. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja säännöllisesti viranomaisille kulloinkin voimassa voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille voimassaolevan tietosuojalainsäädännön puitteissa.

Työmaarekisteripalveluun tallennettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

- Työturvallisuuslain 52b §:n mukaisen luettelon laatiminen yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä
- Työturvallisuuslain 52 a§:ssä vaaditun kuvallisen tunnisteen voimassaolon varmistamiseksi
- Työturvallisuuslaissa edellytetyn työmaaperehdytyksen ja muiden pääurakoitsijalta tai päätoteuttajalta työturvallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi vaadittujen toimien toteuttamiseksi
- Verotusmenettelylain 15 b §:ssä edellytetyn Verohallinnolle kuukausittain tehtävän työntekijäilmoituksen tekemiseksi
- Muiden rekisterinpitäjää koskevien lakisääteisten tai sopimuspohjaisten velvoitteiden täyttämiseksi
- Työmaan kulunvalvonnan toteuttamiseksi
- Työmaalle perehdytettävän työntekijän pätevyyksien tarkastamiseksi
- Työtehtävän edellyttämän pätevyyden voimassaolon tarkastamiseksi
- Työturvallisuusmääräysten mukaisen toiminnan varmistamiseksi
- Työmaan työnjohtotarkoituksissa
- Rekisterinpitäjän oman laatu-, toiminta- tai vastaavan järjestelmän mukaisen toiminnan varmistamiseksi
- Rekisterinpitäjän työmaalla toimivien urakoitsijoiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnan sopimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Voimme luovuttaa Työmaarekisteri-palvelun tietoja viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen antaman velvoittavan määräyksen perusteella tai silloin kun katsomme viranomaisen tietopyynnön olevan perusteltu palveluidemme käyttöön liittyvän väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi.

Voimme käyttää palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita ja siirtää henkilötietoja tällaisille alihankkijoille palvelun tuottamiseksi.


6. Siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se tarvitsee niitä ylläolevissa käyttötarkoituksissa. Verotusmenettelylain mukainen Verohallinnolle raportoitujen tietojen vähimmäissäilytysaika on 6 vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin rakennustyömaa valmistui.


8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Lainsäädännön sallimissa rajoissa voimme kuitenkin rajata oikeuttasi tutustua sellaiseen tietoon, joka sisältää muiden henkilöiden henkilötietoja, meidän tai asiakkaamme liikesalaisuuden piiriin kuuluvaan tietoa tai palvelun turvaominaisuuksiin liittyvää tietoa.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa jos:
- peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelylle ole muuta hyväksyttävää perustetta kuin antamasi suostumus
- vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole hyväksyttävää perustetta
- tietojen käsittely on lainvastaista
- olet alaikäinen ja henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskuntapalvelun tarjoamisen yhteydessä.

Tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos pidät henkilötietojesi käsittelyä lainvastaisena, voit tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle.


9. Tietoturva

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu vain nimetyille henkilöille, joilla on työtehtävissään tarve käsitellä henkilötietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Henkilötietoja tallennetaan Euroopan talousalueella sijaitseviin tietokantoihin ja tietojärjestelmiin, joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset keinot henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäyttöä ja paljastumista vastaan.


10. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen, ota yhteyttä toimittajan tietosuojavastaavaan käyttäen yllä olevaa sähköposti- tai postiosoitetta.

Jos haluat tarkastaa, onko henkilötietojasi tallennettu pääurakoitsijan tai päätoteuttajan työmaarekisteriin, ota yhteyttä suoraan kyseiseen pääurakoitsijaan tai päätoteuttajaan.


11. Muutokset

Toimittaja voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan tietosuojaselosteen alussa ”viimeinen päivitys” ilmoituksella.

Mun tiedot -palvelun tietosuojaseloste

Versio 11.3.2020

Lataa PDF-muodossa.

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Vastuu Group Oy (y-tunnus 2327327-1)
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

sähköposti:

tietosuoja@vastuugroup.fi

 

postiosoite:

Vastuu Group Oy
Tietosuojavastaava
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo

 

2. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat Mun tiedot -palvelua käyttävät luonnolliset henkilöt.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus rekisteröidyn kanssa (palvelun käytön edellyttämien henkilötietojen käsittely) ja oikeutettu etu (lokitiedot, analytiikka, sopimuksen päättymisen jälkeen määräajan säilytettävät tiedot palvelun käytöstä).

 

4. Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme

Käyttäjätilin tiedot:

rekisteröidyn etunimi, sukunimi, henkilötunnus tai vastaava ulkomainen henkilönumero, annetun henkilönumero tyyppi ja myöntäjävaltio, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot, käyttäjätunnus ja salasana, rekisteröidyn omaan avainnippuunsa lisäämät kolmansien osapuolien tarjoamat sähköiset tunnisteet, joiden avulla rekisteröity voi tunnistautua palveluun ja kolmansien osapuolisen asiointipalveluihin, avainnippuun lisätyille sähköisille tunnisteille mahdollisesti määritelty voimassaoloaika.

 

Tunnistamiseen liittyvät tiedot:

tiedot rekisteröidyn tekemästä sähköisestä tunnistautumisesta kuten esimerkiksi aika, tieto tunnistautumisen onnistumisesta, tunnistautumistapa (vahvan tunnistautumisen yhteydessä tunnistusvälineen tyyppi kuten verkkopankkitunnus tai mobiilivarmenne ja muun kuin vahvan tunnistamisen yhteydessä tieto käytetystä sähköisestä tunnisteesta, jonka rekisteröity on palvelussa liittänyt omaan avainnippuunsa).  

 

Suostumuspyyntöjen ja suostumusten käsittely:

nimi, henkilötunnus tai vastaava tunniste, mahdollinen rekisteröidylle luotu pseudonyyminimi, tiedot tunnistamistavasta ja ajasta, suostumuksen tunniste, suostumuksen aikaleima, suostumuksen status, lokitiedot tiedonpyytäjän lähettämistä suostumuspyynnöistä ja niihin liittyvistä rekisteröidyn valinnoista antaa, evätä tai peruuttaa suostumus sekä mahdolliset lokitiedot, onko tiedonluovuttaja luovuttanut suostumuksen perusteella tietoa tiedonpyytäjälle.

 

Palvelun laskutukseen, laaduntarkkailuun ja kehittämiseen kerättävät tiedot:

tilastolliset tiedot käyttäjämääristä, palveluun kirjautumiskerroista, käsitellyistä suostumuspyynnöistä, tunnistamistapahtumista, palvelun keräämät muut lokitiedot

 

5. Miten keräämme henkilötietoja

Henkilötietoja kerätään käyttäjätilin luomisen yhteydessä suoraan luonnolliselta henkilöltä itseltään sekä palvelun käytön yhteydessä kerätään palvelun käyttöä koskevia tietoja.

 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tunnistamistiedot:

Kun rekisteröity tunnistautuu MunTiedot-palvelun avulla kolmannen osapuolen asiointipalveluun, rekisterinpitäjä luovuttaa tällaiselle asiointipalvelulle tunnistautumistapahtuman yhteydessä kerrotut tiedot kuten esimerkiksi nimi, yhteystiedot ja muut asiointipalvelun pyytämät tunnisteet sekä tieto, miten rekisteröity on tunnistettu.  

 

Suostumuspyyntöjen ja suostumusten käsittely:

Rekisterinpitäjä luovuttaa tiedot rekisteröidyn antamasta, eväämästä tai peruuttamasta suostumuksesta ja siitä, miten rekisteröity on tunnistettu suostumuksen antamisen tai peruuttamisen yhteydessä. Tiedot luovutetaan kyseisen suostumuspyynnön kohdalla määritellylle taholle, joka pyytää tai luottaa rekisteröidyn antamaan suostumukseen (tiedon luovuttaja, tiedon käyttäjä tai suostumuspyynnössä määritelty muu suostumukseen luottava taho).

 

7. Siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysaika määritellään seuraavasti:

 • käyttäjätiliin liittyvät tiedot säilytetään niin kauan kuin rekisteröidyllä on käyttäjätili palvelussa
 • palveluun tallennetut suostumukset ja niiden peruutukset säilytetään suostumuksen voimassaoloajan ja 2 vuotta sen jälkeen
 • tunnistamistapahtuman tiedot säilytetään 2 vuotta tunnistamistapahtuman jälkeen.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Lainsäädännön sallimissa rajoissa voimme kuitenkin rajata oikeuttasi tutustua sellaiseen tietoon, joka sisältää muiden henkilöiden henkilötietoja, meidän tai asiakkaamme liikesalaisuuden piiriin kuuluvaan tietoa tai palvelun turvaominaisuuksiin liittyvää tietoa.

 

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa jos:

 • peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelylle ole muuta hyväksyttävää perustetta kuin antamasi suostumus
 • vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole hyväksyttävää perustetta
 • tietojen käsittely on lainvastaista
 • olet alaikäinen ja henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskuntapalvelun tarjoamisen yhteydessä.

Tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos pidät henkilötietojesi käsittelyä lainvastaisena, voit tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

10. Tietoturva

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu vain nimetyille henkilöille, joilla on työtehtävissään tarve käsitellä henkilötietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Henkilötietoja tallennetaan Euroopan talousalueella sijaitseviin tietokantoihin ja tietojärjestelmiin, joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset keinot henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäyttöä ja paljastumista vastaan.

 

11. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, ota yhteyttä toimittajan tietosuojavastaavaan käyttäen yllä olevaa sähköposti- tai postiosoitetta.

EVÄSTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Vastuu Group -konsernin internet –sivuilla voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen laajemman toiminnallisuuden luomiseksi sivuille. Evästeet eivät kerää tai muutoin käsittele henkilötietoja. Mikäli et halua evästeitä käytettävän voit määritellä selaimesi siten, että se ei hyväksy evästeitä. Tällöin sivut eivät mahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla.

 

Evästeistä tarkemmin

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä. Evästeillä voidaan kerätä seuraavia tietoja: miltä sivulta olet siirtynyt meidän sivuillemme, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on tietokoneesi näytön tarkkuus ja mikä on tietokoneesi käyttöjärjestelmän merkki ja malli, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Käyttäytymistietoja voidaan kerätä Vastuu Group -konsernin internet-sivustoilla tapahtuvista vierailuista Vastuu Group Oy:n, sen konserniyhtiöiden ja niiden palveluntarjoajien sekä kolmansien osapuolten (mainostajat ja mainosverkostot, media- ja mainostoimistot, mittaus- ja seurantapalvelut) toimesta. Vastuu Group -konserni voi myös hyödyntää muilta kuin omilta internet-sivustoiltaan kerättyä käyttäytymistietoa. Evästetietojen avulla palvelujen kävijämääriä voidaan seurata Vastuu Group -konsernin ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää Vastuu Group -konsernin internet-palveluja kävijöitä paremmin palveleviksi. Nämä mainitut tahot saattavat käyttää oman mainontansa kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista Vastuu Group -konsernin sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen Vastuu Group -konsernin ja yhteistyökumppaneiden sivustoilla. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä kävijästä saatuja anonyymejä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Vastuu Group -konserni pyrkii mm. erilaisin fyysisin, elektronisin ja sopimuksellisin keinoin varmistamaan sen, ettei asiattomilla tahoilla ole pääsyä edellä mainittuihin tietoihin. Kolmannet osapuolet pyritään myös sitouttamaan voimassaolevaan lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeistuksiin. Internet on avoin järjestelmä josta johtuen Vastuu Group -konserni ei kuitenkaan valvo eikä vastaa kolmansien osapuolten käytännöistä.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toimintaan.


Tietoa evästeistä: