« takaisin

Päätoteuttaja – kuka se on?

Päätoteuttajaksi nimitetään sitä rakennustyömaan toimijaa, joka käyttää työmaalla pääasiallista määräysvaltaa. Päätoteuttajalla on työmaalla lain asettamia erityisiä velvollisuuksia. Päätoteuttajana toimii yleensä pääurakoitsija – päätoteuttaja on kuitenkin aina nimettävä erikseen. Jos rakennuttaja ei ole nimennyt työmaalle päätoteuttajaa, kohdistuvat päätoteuttajan velvollisuudet viime kädessä rakennuttajaan itseensä.

päätoteuttajan velvollisuudetPäätoteuttajan vastuut liittyvät läheisesti yhteisen työmaan käsitteeseen. Yhteisellä työmaalla tarkoitetaan työmaata, jolla työskentelee samanaikaisesti tai peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.

Mitä velvoitteita päätoteuttajalla on? 

Päätoteuttajan on huolehdittava rakennustyömaalla perehdytyksestä ja kulunvalvonnasta. Lisäksi päätoteuttajan on pidettävä ajantasaista henkilölistaa työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Käytännössä tämä tarkoittaa kulunvalvonnan ja perehdytyksen järjestämistä sekä henkilölistan ylläpitämistä.

Perehdytys on erityisen tärkeää työturvallisuuden kannalta, ja päätoteuttaja on velvollinen huolehtimaan työmaan turvallisuudesta. Jos työmaalla toimitaan turvallisuusmääräysten vastaisesti, joutuu päätoteuttaja vastaamaan asiasta. Kannattaa huomioida, että AVIn työsuojelutarkastuksessa voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi perehdytyskansioon sekä henkilölistan ja työntekijöiden henkilötunnisteiden vastaavuuksiin - jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste, joka yksilöi työntekijän. Työntekijän tunnisteessa on näyttävä nimen ja kuvan lisäksi työntekijän henkilökohtainen veronumero sekä työnantaja. Päätoteuttajan ja kaikkien työnantajien on huolehdittava siitä, että työntekijöiden henkilötunnisteet ovat kunnossa.

Päätoteuttajan tiedonantovelvollisuus

Päätoteuttajalla on myös verotusmenettelylain mukainen tiedonantovelvollisuus. Päätoteuttajan on raportoitava Verohallinnolle kuukausittain työmaalla työskennelleiden työntekijöiden tiedot keskitetysti. Annettavia tietoja ovat muun muuassa työntekijän yhteystiedot, työsuhteen laatua koskevat tiedot sekä työskentelyaikaa ja työnantajan yhteystietoja koskevat tiedot. Päätoteuttaja toimittaa nämä tiedot keskitetysti ja työmaittain Verohallinnolle. Jos päätoteuttaja on itse myös tilaajana alihankintasopimuksessa, joiden arvo ylittää 15 000 euron rajan, pitää päätoteuttajan raportoida Verohallinnolle myös urakkasummat ja toteutunut laskutus.

Velvoitteiden taustalla lait

Näiden velvoitteiden taustalla ovat verotusmenettely-, veronumero- ja työturvallisuuslait. Laeilla pyritään torjumaan harmaata taloutta ja parantamaan työturvallisuutta. Aluehallintovirasto valvoo veronumero- ja työturvallisuuslakien toteutumista työmaalla ja Verohallinto valvoo verotusmenettelylain noudattamista.

 

veronumerolaki

 

Haluatko lisätietoja lainsäädännöistä? Lataa maksuton lakioppaamme.

Lataa opas työturvallisuus, veronumero- ja verotusmenettelylaista

 

 


Lue lisää aiheesta