« takaisin

Globaalit avoimet mekanismit henkilökohtaisen datan hallinnalle rakentavat yhtenäisyyttä ja luottamusta älykkäissä ja ihmiskeskeisissä kaupungeissa

Kansalaisten tiedot ovat avainasemassa ihmiskeskeisten julkisten palvelujen kehityksessä ja samaan aikaan henkilötietojen käyttö tuo suuren vastuun. Älykkäät kaupungit ja yhteisöt ympäri maailmaa etsivät tapoja kantaa tämä vastuu ja kehittää palveluja, jotka voidaan räätälöidä yksittäisille kansalaisille ja samalla suojella heidän ihmisoikeuksiaan.

Open and Agile Smart Cities (OASC) on maailmanlaajuinen verkosto, johon kuuluu 160 kaupunkia 32 maasta. Yksi OASCin tavoite on luoda mekanismeja kaupunkien digitaalisten valmiuksien kehittämiseksi. Nämä mekanismit ovat nimeltään Minimal Interoperability Mechanisms (MIM). MIM:t edistävät vuorovaikutusta (tiedon jakaminen ja sopimukset), eheyttä (luottamus, läpinäkyvyys ja turvallisuus) ja vaikuttavuutta (indikaattorit, analytiikka ja resurssit). MIM:t ovat keskeinen osa riskien hallintaa kaupunkien digitaalisen muutoksessa maailmanlaajuisesti. MIM:t ovat ilmaisia, avoimia, kaikkien saatavilla ja avoimien standardien mukaisia.

Helsingin kaupunki on yhdessä Vastuu Groupin, 1001 Lakes and Visionsin kanssa luonut perustan henkilötietojen hallinnan mekanismille (MIM4), joka koostuu oikeudellisesta kehyksestä ja teknisestä määritelmästä sekä avoimen lähdekoodin komponentista. Henkilötietojen hallintaa ja yhteentoimivuutta lähestytään MIM4:ssä kahden pilarin kautta. 

  • Ensimmäisessä pilarissa kuvataan avoimen lähdekoodin access gateway, jonka avulla useat kaupungit voivat käyttää yhtä tietolähdettä tarvitsematta rakentaa omia tietolähteitään tai integraatioita. 
  • Toinen pilari kuvaa oikeudellisen kehyksen, joka säätelee tiedon liikkumista integraation kautta. Kesäkuussa OASC-kaupungit etenivät työn seuraavaan vaiheeseen, ja tavoitteena on pyrkiä luomaan virallinen OASC MIM 4 -määritys, joka vie henkilötietoihin liittyvän yhteensopivuuden seuraavalle tasolle kaupungeissa ympäri maailmaa.

Datan rooli globaaleissa toimitusketjuissa kasvaa nopeasti. Tulevaisuuden liiketoiminnan menestys perustuu kykyyn luoda laajempia yhteistyöverkostoja. Yhteiset standardit ja teknologia, joita esimerkiksi OASC, GAIA-X, IDSA, aNewGovenrance ja MyData Global luovat, tukevat eurooppalaisia arvoja, kuten yksityisyys, tietosuoja, läpinäkyvyys ja ihmisoikeudet.

MyData-periaatteisiin perustuvien digitaalisten palvelujen tavoitteena on parantaa jokapäiväisen elämän laatua säästämällä aikaa, rahaa ja vaivaa. On loogista, että MyDatalla on tärkeä osa myös OASC:n parhaillaan kehittämissä yhteentoimivuuden mekanismeissa (MIM). Mielestämme kuntalaisten digitaaliset palvelut ovat keskeinen MyData-toteutusalue ja yhteiset avoimet standardit auttavat kaupunkeja ottamaan MyData-konseptit käyttöön helpommin”, sanoo MyData Globalin toimitusjohtaja Teemu Ropponen.

Helsinki käyttää access gatewaytä sosiaalietuuksien automatisointiin

Helsinki käyttää jo MIM4:ssä määriteltyä avoimen lähdekoodin access gatewaytä, jolloin päästään käytännössä toteamaan sen toimivuus ja arvo. Ensimmäinen käyttötapaus on automaattinen sosiaalietuuksien toteuttaminen, jossa päivähoitomaksuja alennetaan automaattisesti vanhempien tulotason perusteella. Helsingissä tämä koskee noin 27 000 lasta vuodessa. Koko prosessi automatisoidaan ICT-ratkaisulla, joka sisältää MyData-näkökulman suostumuksen hallintaan. Jatkossa vanhemmat voivat antaa suostumuksensa tulotietojen suoraan tarkastamiseen kansallisesta tulorekisteristä eikä etuutta tarvitse erikseen hakea tai toimittaa todistuksia tulotasosta. 

Helsingin kaupunki hyödyntää avoimen lähdekoodin access gateway -rakennetta, joka perustuu Vastuu Groupin MyDataShare-operaattorialustaan. Visions, toinen MyData-operaattori, aikoo toteuttaa access gateway -protokollan osaamistietojen ekosysteemiin Ile-de-France -alueelle, joka yhdistää kaikki alueen tärkeimmät ohjaus- ja työllistämisryhmät ", kertoo Matthias De Bièvre, ranskalaisesta Visions-yrityksestä.

OASC-kaupunkien maailmanlaajuinen verkosto seuraa Helsinkissä tehtyä työtä, koska se luo perustaa paremmalle tavalle rakentaa, hankkia, käyttää ja jakaa palveluita tulevaisuudessa. MIM-määritykset tehdään avoimesti OASC:n työryhmässä, josta lisätietoja löytyy osoitteesta mims.oascities.org. OASC:n MIM-mallit ovat osa MIMs Plus -ohjelmaa (Living-in.eu:n tekniset ohjeet).

Ruotsin työvoimatoimisto kehittää työnhakua MyData-teknologialla

Työnhakuun liittyy usein monenlaisia viranomaistodistuksia tai muita virallisten tahojen varmistamia lupia tai todistuksia, kuten ajokortti, tutkintotodistukset, rikosrekisteriote ja erilaisiin työtehtäviin liittyvät erityisluvat kuten hygieniapassi tai tulityölupa. Arbetsförmedlingen testaa nyt miten MyData-teknologia voi helpottaa työnhakua niin, että nämä luvat haetaan digitaalisesti eri viranomaisrekistereistä työnhakijan antamalla suostumuksella eikä työnhakijan tarvitse näin ollen hakea, säilyttää ja toimittaa varmistuksia voimassa olevista luvista ja todistuksista.

Kehitystä tekee Arbetsförmedlingenin alla toimiva Jobtech Development, joka yhdistää avoimen datan ja yleisten stantardien avulla työnhakuun liittyviä palveluita Ruotsissa. Vastuu Groupin MyDataShare tuo kokonaisuuteen mahdollisuuden henkilökohtaisen tiedon liikuttamiseen niin, että osapuolille on läpinäkyvää mitä tietoja liikkuu ja mistä ne tulevat. MyDataShare mahdollistaa näin sekä tietojen oikeellisuuden varmistamisen että kasvattaa luottamusta osapuolten välillä.

“On hienoa olla yksi ensimmäisistä julkisista yksiköistä, jotka kokeilevat käytännössä henkilötietojen hallintaa ja jakamista MyData-lähtöisesti sekä testata kansalaisdataa koskevaa julkista konseptia, jota Minimum Interoperability Mechanism -työ tukee ja parantaa maailmanlaajuisesti. Julkisen sektorin yhteentoimivuus on elintärkeää ihmiskeskeisten palveluiden kehittämisessä”, sanoo Jobtech Developmentin johtaja Gregory Golding.

Vastuu Group sai juuri työ- ja elinkeinoministeriöltä 800 000 euron rahoituksen Digitaalinen työllistyminen -hankkeelle, jossa kehitetään vastaavaa palvelua erityisesti rakennusalan rekrytointitarpeisiin. 


Lisätietoja sekä MIM4-määrittely löytyvät täältä:
www.mydatashare.com/oasc-mim4-specification