« takaisin

Ulkomaalaisvalvonta KiRa-alalla – Havaintoja työsuojeluviranomaisen tarkastuksista 2023

Kiinteistö- ja rakentamisala on yksi niistä toimialoista, joissa käytetään paljon ulkomaista työvoimaa. Tämän vuoksi ulkomaalaisvalvonta on erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa yhtäläiset työmarkkinat kaikille työntekijöille. Järjestimme 30.5.2024 Vastuu Groupin kevätseminaarin, jossa aiheena oli ulkomaalaisvalvonta KiRa-alalla. Saimme kuulla Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen ylitarkastaja Juulia Taipaleelta työsuojeluvalvonnasta ja -tarkastuksista, joista kerromme tässä artikkelissa lisää.

Aluehallintovirasto valvoo työnantajien toimintaa laajasti

Suomessa on viisi työsuojelunvastuualuetta, jotka ovat toimivaltaisia työsuojelun valvontaviranomaisia alueellaan ja näin ollen Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen alueellaan.”Työsuojeluviranomaiset valvovat työnantajien toimintaa, ja valvonta kohdistuu kaikkiin työnantajiin, myös niiden, joiden palveluksessa on ulkomaista työvoimaa. Tämä koskee sekä suomalaisia että Suomessa toimivia ulkomaisia yrityksiä. Ulkomaisen työvoiman käytön valvonnan tavoitteena on varmistaa, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti, noudattaen työsuhteen vähimmäisehtoja ja työnteko-oikeutta”, Juulia Taipale kertoo.

Työsuojelun vastuualueiden tehtävänä on:VG_kevatseminaari_30.5.2024

  • vastata asiakas- ja viranomaisaloitteisesta työsuojeluvalvonnasta
  • neuvoa ja ohjata sekä työnantajia että työntekijöitä
  • selvittää vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syitä sekä toimia niiden ehkäisemiseksi
  • suorittaa tuotevalvontaa
  • osallistua työrikosten käsittelyyn.

 

Havaintoja tarkastuskäynneiltä

Työnantajan on varmistuttava siitä, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on työnteko-oikeus siihen ansiotyöhön, jota hän tekee. Vuonna 2023 annetun velvoitteen mukaan reilulla 10 % rakennusalaan kohdistetuista tarkastuksista havaittiin puutteita työnteko-oikeuden varmistamisessa.

Työnantajien on myös huolehdittava, että kaikki työntekijöiden tekemät työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset kirjataan asianmukaisesti. Tämä koskee niin säännöllisen työajan kuin lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit. Työaikakirjanpidon pitämisestä annettiin velvoitteita noin 60 % tarkastuksista, joissa asiaa arvioitiin, ja kehotuksia annettiin melkein 20 % tarkastuksista.

Työnantajan on maksettava työntekijälle työsuhteessa sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, huomioiden kaikki työehtosopimuksen peruspalkan muodostumiseen vaikuttavat määräykset. Rakennusalan tarkastuksista 50 %, joissa asiaa valvottiin, annettiin velvoite yleissitovan työehtosopimuksen mukaisesta palkasta.

Jokaisella rakennustyömaalla ja telakka-alueella työskentelevällä tulee olla veronumerollinen ja kuvallinen henkilötunniste. Rakennustyömaan rakennuttaja ja päätoteuttaja ovat molemmat vastuussa siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä on työturvallisuuslain edellyttämä henkilötunniste. Lisäksi työmaalla toimivat työnantajat ovat vastuussa omien ja sopimuskumppaneidensa työntekijöiden osalta. Vuonna 2023 ulkomaalaisen työvoiman käytön valvonnan tarkastuksilla annettiin vajaa 100 velvoitetta henkilötunnisteisiin liittyen.

 

Ulkomaalaisvalvonta KiRa-alalla on ensiarvoisen tärkeää, jotta varmistetaan yhtäläiset työmarkkinat kaikille työntekijöille ja noudatetaan työsuhteen vähimmäisehtoja ja työnteko-oikeutta. Aluehallintovirasto ja viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta ulkomaalaisten työntekijöiden oikeudet toteutuvat ja heitä kohdellaan yhdenvertaisesti suomalaisten työntekijöiden kanssa. Vuoden 2023 tarkastuskäynneillä tehdyt havainnot osoittavat, että valvontaa tarvitaan edelleen, mutta samalla ne antavat arvokasta tietoa siitä, miten työnantajat voivat parantaa toimintaansa ja varmistaa kaikkien työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun.

 

Kiinnostaako aihe lisää?

Katso Kevätseminaarimme tallenne ja esitysmateriaalit


Lue lisää aiheesta