Dataskydd

Vi vill vara din pålitliga partner också då det gäller hanteringen av dina personuppgifter och som registeransvarig. På ett öppet och transparent sätt vill vi redogöra för vilken, och på vilket sätt personuppgifter behandlas i Vastuu Group Oy:s tjänster.

För att du snabbt ska kunna hitta de uppgifter som intresserar dig har vi grupperat uppgifterna efter din roll. Om du vill få ytterligare upplysningar om all information i våra tjänster hittar du dem nedan i våra tjänstspecifika dataskyddsbeskrivningar.

Version 18.11.2019

 

Hur samlar vi in personuppgifter?

När du använder våra webbsidor eller våra tjänster, samlar vi in dina personuppgifter på det sätt som beskrivs här. Mera detaljerad information hittar du i våra dataskyddsbeskrivningar.

 

Syfte och motivering för behandlingen

Rättsanspråket för hanteringen av personuppgifter är registeransvarigs berättigade intressen eller verkställigheten av ett avtal med registeransvarig. Vi samlar in uppgifter vid avtalets ingående, dvs. när du köper en av våra tjänster och/eller registrerar dig som användare av en tjänst. Vi samlar in information också när avtalet är i kraft. Vi får också information från andra registeransvariga och offentliga datakällor.

Vi använder personuppgifter i marknadsföring och försäljning av våra tjänster, hantering av kundrelation, fakturering och erbjudande av kundsupport, åtkomstkontroll och utvecklingen av tjänster. Behandlingen av personuppgifter innefattar också behandling och analysering av personuppgifter för inriktning av marknadsföring eller tjänster. På vår webbplats och i våra kanaler kan vi till exempel visa riktade budskap och innehåll utgående från ditt tidigare intresse.

Vi samlar in personuppgifter om dig i huvudsak från dig själv när du är i kontakt med oss och när du använder våra tjänster. Vi samlar in data om kunderna och kundernas kontaktpersoner också från offentliga källor eller register.

Vi samlar in data om besökare på vår webbplats med webbanalystjänster för att kunna analysera och utveckla vår webbplats och rikta relevant marknadsföring och kundkommunikation till dem som besöker vår webbplats.

 

Våra kunders kontaktpersoner ger oss typiskt följande uppgifter:

 • Kundföretagets namn, kontaktpersonens för- och efternamn, e-postadress till jobbet, telefonnummer
 • Uppgifter om kontaktpersonens samtycken till och/eller förbud av elektronisk direktmarknadsföring och kundkommunikation
 • Klassificeringsinformation som kontaktpersonen själv angett (till exempel intressen)
 • Uppgifter som matats in via kontaktformulär
 • Kundrespons, kontaktmeddelanden och samtycken
 • Vi samlar också information om våra potentiella kunder när de deltar i tävlingar, lotterier eller kundevenemang eller mässor.

 

I samband med användning av tjänster och webbsidor behandlar vi till exempel följande personuppgifter om användaren:

 • IP-adress eller annan identifierare
 • Beställnings-, fakturerings- och leveransuppgifter
 • Uppgifter som samlas med hjälp av kakor
 • Uppgifter som samlas om användning av våra webbtjänster
 • Uppgifter som samlas om användning av våra kundtjänstkanaler

Från övriga källor får vi i synnerhet följande uppgifter om användaren:

 • Uppgifter om användning av sociala medier som LinkedIn, Facebook och Twitter, till exempel gillamarkeringar, på vår webbplats
 • Vid besök på våra webbsidor samlar vi in bläddringsinformation som IP-adress och bläddringshistorik. Uppföljningen baserar sig på användningen av kakfiler. Vi samlar in personuppgifter om den registrerade i huvudsak från den registrerade själv när denne är i kontakt med oss och när våra tjänster används.
 • Vi samlar in data om besökare på vår webbplats för att kunna analysera och utveckla vår webbplats och rikta relevant marknadsföring och kundkommunikation till dem som besöker vår webbplats.
 • Vi kan samla dina uppgifter på basis av ett samtycke som du gett separat.
 • Vi spelar in kundtjänstsamtal och lagrar chattkonversationer för att kunna ge dig kundtjänst och att följa upp och utveckla vår kundtjänst.

 

Bevaringstid för personuppgifter

Personuppgifterna i kund- och marknadsföringsregistret bevaras så länge som vi behöver dem till ovannämnda användningsändamål.

Bevaringstider för uppgifter som hör ihop med skötsel av kundrelation:

 • kundtjänstens sparade chattkonversationer: 3 månader
 • inspelningar av kundtjänstens telefonsamtal: 7 månader
 • uppgifter om kundens kontaktperson som har att göra med skötseln av kundrelationen: så länge som den registrerade är kontaktperson för kunden i fråga eller så länge som vi bevarar tillkomsthistoriken för den tjänst som kunden använder

Version 26.9.2022

Personalhanteringtjänsten

Via Personalhanteringstjänsten kan din arbetsgivare förmedla dina personuppgifter i elektronisk form till personregister som förs av beställaren av arbetet, den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet, den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på varvsområdet eller annan förvaltare av arbetsstället. Om din arbetsgivare beställer Valttikort kommer arbetsgivaren dessutom att överföra dina personuppgifter till Vastuu Group för framställning av ditt Valttikort.

 

Din arbetsgivare registrerar följande personuppgifter på tjänsten:

 • personens namn
 • personbeteckning eller motsvarande utländskt personnummer, skattenummer och födelsedatum
  • personbeteckningen används för entydig identifiering av personer bl.a. i anställningsrelaterade frågor, verifiering av kompetensuppgifter och elektronisk autentisering av användaren
 • personens bild
 • anställningsförhållandets slag
 • branscher med skattenummer där arbetstagaren arbetar (byggplats, skeppsbyggnad eller bägge)
 • medborgarskap or hemstat
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • arbetstagarens namn, FO-nummer eller motsvarande utländskt nummer, kontaktinformation samt namn och kontaktinformation för arbetsgivarens kontaktperson eller representant

 

Vid användning av tjänsterna kan följande uppgifter läggas till i den registrerades uppgifter:

 • uppgift när arbetstagarens data har ändrats eller anställningsförhållandet har verifierats
 • uppgift om att personen hör till Skatteförvaltningens skattenummerregister (byggplats, skeppsbyggnad eller bägge)

Vid utlämnande av information kan dessutom kortuppgifter i Valttikortregistret och kompetensuppgifter i Taitoregistret kombineras med den registrerades uppgifter.

Vänligen beakta att arbetsgivarföretaget är personuppgiftsansvarige för sin egen arbetstagarlista och att arbetsgivaren ansvarar bl.a. för att personer vars anställningsförhållande har upphört tas bort från listan. Arbetsgivarföretaget är också skyldigt att säkerställa att det har rätt att spara sina egna arbetstagares personuppgifter i systemet.

 

På vilken grund behandlas personuppgifterna?

Arbetsgivarföretaget har lagstadgade och avtalsbaserade förpliktelser att utlämna arbetstagarnas personuppgifter till byggplatsens huvudentreprenör eller den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet (bl.a. 52b§ i arbetarskyddslagen (738/2002) och 15b§ i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) eller till den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på varvsområdet (52b§ i arbetarskyddslagen). Även byggbranschens allmänt bindande kollektivavtal innehåller villkor som gäller anmälningsskyldigheten i byggnadsbranschen.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter som faller inom ramen för anmälningsskyldigheten inom byggnadsbranchen är den personuppgiftsansvariges rättslig förpliktelse att samla in, lagra eller rapportera sådana uppgifter. Grunden för att behandla uppgifter som överförs för att uppfylla avtalsförpliktelser är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. Under vissa omständigheter kan arbetsgivaren behandla personuppgifter inom ramen för anställningsförhållandet och då är den rättsliga grunden avtalet med den registrerade (anställningsavtalet).

 

Till vem utlämnas personuppgifter?

Via Personalhanteringstjänsten kan din arbetsgivare lämna ut dina personuppgifter till sina avtalspartner för följande ändamål

 • För att utarbeta ett register över personer som arbetar på en gemensam byggplats eller ett gemensamt varvsområde i enlighet med 52 b § i arbetarskyddslagen
 • För att säkerställa giltigheten av ett med fotografi försett personkort i enlighet med 52 a § i arbetarskyddslagen och säkerställa att arbetstagaren registrerats i skattenummerregistret
 • För att genomföra den arbetsplatsintroduktion och de övriga åtgärder för främjande och säkerställande av arbetarskyddet som krävs i arbetarskyddslagen av byggplatsens huvudsakliga genomförare eller huvudentreprenör eller den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på varvsområdet
 • För att göra den månatliga anmälan om arbetstagare inom byggbranschen som förutsätts i 15 b § i lagen om beskattningsförfarande
 • För att uppfylla en avtalsparts andra lagstadgade eller avtalsbaserade skyldigheter
 • För att genomföra passerkontrollen på en byggplats, ett varv eller något annat byggprojekt
 • För att kontrollera kvalifikationer hos en arbetstagare som ska introduceras i förhållandena på en byggplats, ett varv eller en annan arbetsplats
 • För att kontrollera att de kvalifikationer som arbetsuppgiften förutsätter är i kraft
 • För att säkerställa att verksamheten är i enlighet med bestämmelserna om arbetssäkerhet
 • För arbetsledningsändamål på en byggplats, ett varv eller en annan arbetsplats
 • För att säkerställa att verksamheten är i enlighet med avtalspartens eget kvalitets- eller verksamhetssystem eller annat motsvarande system
 • För att säkerställa att entreprenörer eller egenföretagare på en byggplats eller an annan arbetsplats följer avtalen
 • med arbetstagarens uttryckliga samtycke till andra ändamål.

Utlämnande av personuppgifter till en annan personuppgiftsansvariges personregister sker via gränssnitt som Vastuu Group tillhandahåller så att arbetstagarens uppgifter lämnas ut mot läsning av identifierarna på Valttikortet eller på annat sätt där avtalsförhållandet mellan användaren och den andra personuppgiftsansvariga har identifierats.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till myndigheter på grund av en förpliktande föreskrift från en behörig myndighet eller när vi anser att en myndighets begäran av information är motiverad för att utreda en misstanke om missbruk av våra tjänster.

I tillhandahållandet av tjänsten anlitar vi underleverantörer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (bl.a. datacenter) och översänder personuppgifter till sådana underleverantörer för att producera tjänsten.

I princip utlämnas personuppgifter inte till stater utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Bevaringstid för personuppgifter

Din arbetsgivare kan lagra dina personuppgifter i tjänsten så länge som ditt arbetsförhållande pågår. När din anställning upphör bevaras anställnings- och personuppgifter på tjänsten i minst 18 månader under vilka de övriga användarna av tjänsten som huvudsakligen genomför projektet kan göra rättelsedeklarationer i de arbetstagarrapporter som de skickat till Skatteförvaltningen.

Om den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet använder Byggplatsregistertjänst, kan anställnings- och personuppgifter ännu stanna kvar i Byggplatsregistret för den huvudsakliga genomföraren av projektet så länge som informationen behövs för ovannämnda ändamål. Enligt lagen om beskattningsförfarande ska uppgifterna bevaras i minst 6 år räknat från utgången av det år då byggprojektet slutfördes.

Version 18.11.2019

Pålitlig Partner och Rapport-tjänsten

De personuppgifter som vi samlar in om Pålitlig Partner-kunder begränsas till uppgifterna om ansvariga personer. Vi har avgränsat de personuppgifter som eventuellt framgår av firmanamnet (t.ex. personens namn som en del av firman eller bifirman: ”F:ma Förnamn Efternamn ” eller ”Förnamn Efternamn Ab”) utanför personuppgiftsbegränsningen eftersom det är frågan om en företagsuppgift.

 

Pålitlig Partner-fullmaktsavtalet undertecknas av företagets ansvariga personer, och om de undertecknade sparar vi följande personuppgifter som samlas in från de undertecknade:

 • underskriftens datum
 • förnamn
 • efternamn
 • ansvarsställning
 • personbeteckning
  • Vi frågar efter personbeteckning för att säkerställa att fullmaktsavtalet undertecknas av en person som har rätt att teckna företagets namn.

 

För skapande av Pålitlig Partner rapporter behandlar vi följande personuppgifter som vi erhåller från handelsregister och näringsförbudregister direkt eller via vår levantör:

 • förnamn
 • efternamn
 • födelsedatum
 • medborgarskap
 • hemort
 • uppgift inom organisationen
 • uppgifter om eventuellt näringsförbud

 

På vilken grund behandlas personuppgifterna?

Behandlingsgrunden är den registeransvarigas legitima intresse.

Med hjälp av Pålitlig Partner-tjänsten kan det företag som du representerar erbjuda sina avtalspartner de uppgifter i elektronisk form som avtalspartnern behöver för att uppfylla den utredningsskyldighet som ålagts beställaren i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (22.12.2006/1233).

 

Till vem utlämnas personuppgifter?

Dina personuppgifter finns i företagets handelsregisterutdrag som är bilaga till Pålitlig Partner rapporten. Uppgifterna i rapporten och de personuppgifter som den innehåller är tillgängliga för tredje parter på våra egna webbtjänster (Valvoja, Raportti Pro, Raportti och Zeckit) samt på våra samarbetspartners företagsinformationstjänster. Pålitlig Partner rapporter och deras uppgifter kan erbjudas via gränssnittet i elektronisk form till våra kunders konkurrensutsättnings- eller upphandlingssystem eller motsvarande datasystem.

Vi kan lämna ut uppgifter i Pålitlig partner-tjänsten till myndigheter på grund av en förpliktande föreskrift från en behörig myndighet eller när vi anser att en myndighets begäran av information är motiverad för att utreda en misstanke om missbruk av våra tjänster.

I tillhandahållandet av tjänsten anlitar vi underleverantörer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (bl.a. tjänstecentraler) och översänder personuppgifter till sådana underleverantörer för att producera tjänsten.

I princip utlämnas personuppgifter inte till stater utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Bevaringstid för personuppgifter

Vi arkiverar alla skapade Pålitlig Partner rapporter. Vi använder de arkiverade rapporterna för att erbjuda kundtjänst samt för att säkerställa de skapade tjänstens pålitlighet och de skapade beställaransvarsrapporternas autenticitet.

På Vastuu Groups webbtjänster hålls alltid endast den senaste Pålitlig Partner rapporten tillgänglig för tredje parter.

Version 26.9.2022

Valttikortsinnehavare

Valttikort är ett fjärrläsbart RFID-kort kopplat till anställning, som kan användas t.ex. enligt arbetarskyddslagen (2002/738) som med fotografi försett personkort på en byggplats eller inom ett varvsområde. Vi för ett register över alla utfärdade Valttikort.

Valttikort beställda efter den 26 september 2022 har en PIV-applikation där ett personcertifikat som innehåller kortinnehavarens personuppgifter lagras. Personcertifikatet kan läsas med en kompatibel kortläsarenhet om kortinnehavaren först har gett kortläsaren PIN-koden för sitt kort. Om PIN-koden upprepas felaktigt, låses PIV-applikationen så att den inte kan öppnas längre.

Kortinnehavaren får sitt korts PIN-kod när kortet är verifierat.

 

Vi samlar in följande personuppgifter om kortinnehavaren från ett arbetsgivarföretag som är vårt kund.

 • förnamn, efternamn, nationalitet, personnummer eller liknande utländskt person ID nummer, skattenummer, födelsedatum och foto av kortinnehavaren, e-postadress, mobiltelefonnummer
 • arbetsgivares namn och FO-nummer (eller liknande utländskt företagsnummer), registreringsland
 • Valttikort leveransadress

Personnummer används endast för att identifiera kortinnehavaren vid verifiering av Valttikortet. Kortinnehavarens e-postadress, mobiltelefonnummer och leveransadress används endast för att leverera Valttikortet och dess PIN-kod till kortinnehavaren.

 

I samband med skapandet av Valttikortet lägger vi till följande uppgifter i registret:

 • kort typ, kortnummer, streckkod och andra tekniska identifierare
 • ett personcertifikat som finns lagrat på Valttikortet med följande uppgifter: förnamn, efternamn, medborgarskap, skattenummer, födelsedatum, arbetsgivarens namn, FO-nummer eller liknande utländskt företagsnummer och registreringsland, kortidentifierare, kortets giltighetstid
 • ett kortcertifikat som finns lagrat på Valttikorter, som visar att kortet är tillverkat av Vastuu Group Oy
 • kortets PIN-kod
 • Valttikortets giltighetstid
 • bilden av kortet (pdf)
 • kortets status och dess ändringsuppgifter
 • kortverifieringsdatum och kortinnehavarens identifieringsmetod

 

Vid beställning av Valttikortet samlar vi följande uppgifter till vårt kundregister och tjänstens loggar:

 • beställarens namn, datum och identifieringstid och -sätt
 • utförda och avbrutna beställningar och deras tidpunkt
 • bestälningens status

 

På vilken grund behandlas personuppgifterna?

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter är den personuppgiftsansvariges berättigat intresse.

 

Till vem utlämnas personuppgifter?

Kunder som använder Vastuu Groups tjänster kan söka kortinnehavarens personuppgifter och spara dem i sina egna datasystem när kortinnehavaren arbetar eller har för avsikt att arbeta på kundens byggplats, varv eller annat arbetsställe. I samband med informationssökning kan kortinnehavarens kompetensuppgifter i Taitoregistret och övriga av arbetsgivaren anmälda personuppgifter på Personalhanteringstjänsten kombineras med Valttikortregistrets uppgifter i den omfattning som kunden har en laglig behandlingsgrund för behandling av sådan tilläggsinformation.

Utlämnande av personuppgifter till en annan personuppgiftsansvariges register sker via gränssnitt som Vastuu Group tillhandahåller så att arbetstagarens uppgifter lämnas ut mot läsning av identifierarna på Valttikortet eller på annat sätt där avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren/den registrerade och den andra personuppgiftsansvarige har identifierats.

Vi kan lämna ut uppgifter i Valttikortregistret till myndigheter på grund av en förpliktande föreskrift från en behörig myndighet eller när vi anser att en myndighets begäran av information är motiverad för att utreda en misstanke om missbruk av våra tjänster.

Vi kan samla in och lämna ut information till tredje part information om antalet utfärdade och giltiga Valttikort på företags-, koncern,- bransch- eller på annat sätt grupperad nivå. Enskilda registrerade kan inte identifieras med hjälp av denna information.

I tillhandahållandet av tjänsten anlitar vi underleverantörer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (bl.a. data center) och översänder personuppgifter till sådana underleverantörer för att producera tjänsten.

Personuppgifter utlämnas inte till stater utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Bevaringstid för personuppgifter

I Valttikortregistret bevaras uppgifterna om ett beviljat Valttikort i 20 år från slutet på det kalenderår under vilket kortets giltighet har upphört eller så länge som det i Vastuu Groups Byggplatsregister eller annat register finns bevarade hänvisningar till ifrågavarande Valttikort.

Numren på upphörda Valttikort (utan personuppgifter) sparas permanent på spärrlistan över spärrade kort.

Version 18.11.2019

Byggplatsregister-tjänsten

Lagen om beskattningsförfarande förutsätter att den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet/huvudentreprenören månatligen rapporterar till Skatteförvaltningen om alla egna arbetare och entreprenörernas arbetare. Arbetarskyddslagen förutsätter att en uppdaterad personförteckning upprätthålls på byggplatsen, arbetarna introduceras i förhållandena på byggplatsen och ett personkort med bild används. Därför behandlar den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet/huvudentreprenören dina personuppgifter.

 

Registeransvarig för byggplatsspecifikt personregister är den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet/huvudentreprenören som har grundat byggplatsen i vår byggplatstjänst.

 

Dina personuppgifter som behandlas på byggplatsregistertjänsten innehåller följande typer av personuppgifter beroende på vilka tjänstekomponenter den registeransvariga har valt:

 

Uppgifter som sökts í Ilmoita-tjänstens arbetstagarregister:

 • namn
 • personbeteckning eller skattenummer och födelsedatum
 • uppgift om att personen hör till Skatteförvaltningens skattenummerregister
 • anställningsförhållandets slag
 • arbetstagarens namn, FO-nummer, kontaktinformation samt namn och kontaktinformation för arbetsgivarens representant
 • hemstat
 • medborgarskap
 • telefonnummer (tas bort 1.1.2020)
 • e-postadress (tas bort 1.1.2020)
 • adress i Finland (tas bort 1.1.2020)
 • adress i hemstaten (tas bort 1.1.2020)

 

Uppgifter som hämtats från Valttikortregistret:

 • Valttikortets uppgifter

 

Uppgifter som registeransvarig har matat in i tjänsten:

 • introduceringsuppgifter
 • passagerättsuppgifter

 

Uppgifter som hämtats från den registeransvarigas passerkontrollsystem:

 • byggplatsens passerstämplingsuppgifter

 

På vilken grund behandlas personuppgifterna?

Behandlingsgrunden är de lagstadgade skyldigheterna hos den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet/huvudentreprenören samt den registeransvarigas legitima intresse.

Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet/huvudentreprenören lämnar ut personuppgifter regelbundet till myndigheter på det sätt som den gällande lagstiftningen förutsätter. Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet/huvudentreprenören kan lämna ut personuppgifter till tredje parter inom ramen för den gällande dataskyddslagstiftningen.

 

Personuppgifter som bevarats i byggplatsregistertjänsten kan behandlas för följande ändamål:

 • Utarbetande av en förteckning över dem som arbetar på en gemensam byggarbetsplats i enlighet med 52b § i arbetarskyddslagen
 • För säkerställande av giltigheten för ett sådant med fotografi försett personkort som krävs i 52 a§ i arbetarskyddslagen
 • För att genomföra den introducering i förhållandena på arbetsplatsen och de övriga åtgärder för främjande och säkerställande av arbetarsäkerheten som krävs i arbetarskyddslagen av huvudentreprenören eller en annan huvudsaklig genomförare av byggprojektet
 • För att göra den månatliga anmälan om arbetstagare som förutsätts i 15 b § i lagen om beskattningsförfarande
 • För att uppfylla den registeransvariges andra lagstadgade eller avtalsbaserade skyldigheter
 • För att genomföra byggplatsens passerkontroll
 • För att kontrollera kompetenser hos en arbetstagare som ska introduceras i förhållandena på en byggplats
 • För att kontrollera den kompetens som arbetsuppgiften förutsätter
 • För att säkerställa att verksamheten är i enlighet med bestämmelserna om arbetssäkerhet
 • I byggplatsens arbetsledningssyften
 • För att säkerställa att verksamheten är i enlighet med den huvudsakliga genomförarens/huvudentreprenörens eget kvalitets- eller verksamhetssystem eller annat motsvarande system
 • För att säkerställa att den huvudsakliga genomförarens/huvudentreprenörens entreprenörer eller egenföretagare på byggplatsen följer avtalen

I tillhandahållandet av tjänsten anlitar vi underleverantörer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (bl.a. tjänstecentraler) och översänder personuppgifter till sådana underleverantörer för att producera tjänsten.

I princip utlämnas personuppgifter inte till stater utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Bevaringstid för personuppgifter

Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet/huvudentreprenören bevarar personuppgifter så länge som den behöver dem för ovannämnda ändamål. Enligt lagen om beskattningsförfarande ska uppgifterna som rapporterats till Skatteförvaltningen bevaras i minst 6 år räknat från utgången av det år då byggprojektet slutfördes.

Kompetenser som antecknats i Taitoregistret 

Version 5.2.2024 

Kompetenser som antecknats i Taitoregistret 

I Taitoregistret samlas uppgifter om yrkeskompetenser och deras giltighet. Dina personuppgifter finns i Taitoregistret. om: 

 • din arbetsgivare uprätthåller kompetensuppgifter i Taitoregistret, eller 
 • du har gett ditt samtycke till att kompetensen kan publiceras i Taitoregistret. 

 

I Taitoregistret bevarar vi följande personuppgifter/uppgifter om personen: 

 • förnamn 
 • efternamn 
 • skattenummer 
 • födelsedatum 
 • typ av kompetens 
 • kompetensidentifikator 
 • namnet på kompetenskortet 
 • giltighetsuppgifter 
 • beviljare av kompetens 
 • uppgift om bestyrkande av kompetensens giltighet 
 • ändringsuppgifter 

 

På vilken grund behandlas personuppgifterna? 

Rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter är registeransvarigs berättigade intresse och/eller den registrerades samtycke. 

Taitoregistret är en tjänst som riktats speciellt till arbetsgivare i byggbranschen och med vilken arbetsgivaren kan upprätthålla uppgifter om sina arbetstagares yrkeskompetens och dela dem till sina avtalspartner, till exempel byggplatsens arbetsledare. 

 

Till vem utlämnas personuppgifter? 

Kunder som använder Vastuu Groups tjänster kan söka den registrerades (kompetensinnehavarens) personuppgifter och spara dem i sina egna datasystem när den registrerade arbetar eller har för avsikt att arbeta på kundens byggplats eller annat arbetsställe. Informationssökningen sker i regel så att den registrerade visar kunden sitt Valttikort och kunden söker kompetensuppgifterna med Valttikortets identifikatorer via gränssnittet i Vastuu Groups system. I samband med detta kan kunden i Valttikortregistret och Ilmoita-tjänsten söka andra personuppgifter i den omfattning som kunden har en laglig behandlingsgrund för behandling av sådan tilläggsinformation. 

Vi kan lämna ut uppgifter i Taitoregistret till myndigheter på grund av en förpliktande föreskrift från en behörig myndighet eller när vi anser att en myndighets begäran av information är motiverad för att utreda en misstanke om missbruk av våra tjänster. 

Vi kan samla in och lämna ut information till tredje part om antalet kompetenser, som införts i Taito kompetensregistret på företags-, koncern,- bransch- eller på annat sätt grupperad nivå. Enskilda registrerade kan inte identifieras med hjälp av denna information. 

I tillhandahållandet av tjänsten anlitar vi underleverantörer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (bl.a. tjänstecentraler) och översänder personuppgifter till sådana underleverantörer för att producera tjänsten. 

I princip utlämnas personuppgifter inte till stater utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

 

Bevaringstid för personuppgifter 

Kompetensuppgifternas bevaringstid fastställs enligt följande: 

 

 • Samtyckesbaserad behandling av kvalifikationsinformation som erhållits från kvalificeringsorgan och utbildare: 
 • kompetensuppgiften avlägsnas omedelbart från Taitoregistret, när vi får uppgiften om att du har återkallat det samtycke som du beviljat 
 • uppgifter om kompetens som upphört bevaras i högst två år från slutet av året för kompetensens upphörande 
 • Kvalifikationer som lagts till av din arbetsgivare 
 • Din arbetsgivare kan lägga till, uppdatera och radera dina kvalifikationsuppgifter i Taitoregistret och definierar bevarandeperioden för kvalifikationsuppgifterna  

Dataskyddsombud

Om du vill utöva dina rättigheter, ta kontakt med Vastuu Group Oy:s dataskyddsombud.

Email:

dpo@vastuugroup.fi

Post

Vastuu Group Oy
Dataskyddsombud
Tarvosundsgatan 17 B
02600 Esbo

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du rätt att granska dina egna personuppgifter och yrka att en oriktig uppgift rättas eller utplånas. Inom lagstiftningens gränser kan vi ändå begränsa din rätt att granska sådan information som innehåller andra personers personuppgifter, information som omfattas av vår eller vår kunds affärshemlighet eller information om tjänstens säkerhetsegenskaper.

 

Du har rätt att begära att dina uppgifter utplånas i de situationer som fastslås i dataskyddsförordningen om:

 • du återkallar ditt samtycke och det inte finns annan godtagbar grund för behandlingen än det samtycke du gett
 • du motsätter dig behandlingen av dina uppgifter och det inte finns en godtagbar grund att fortsätta behandlingen
 • behandlingen av uppgifterna strider mot lagen
 • du är minderårig och dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster.

 

I de situationer som nämnts i dataskyddsförordningen har du rätt att motsätta dig behandling av dina uppgifter eller be om begränsning av behandling av dina uppgifter. Om du tycker att behandlingen av dina uppgifter är i strid med lagen, kan du lämna in ett klagomål till behörig myndighet.

 

Om du vill granska dina egna personuppgifter fyll i formuläret för begäran om kontroll av egna uppgifter.

Version 3.6.2021

Hur säkrar vi din information?

Personuppgifter kan behandlas endast av personer som har behörighet för det och som behöver behandla personuppgifter i sin arbetsuppgift. De personer som behandlar uppgifter har förbundit sig till sekretess.

I tillhandahållandet av tjänsten får underleverantörer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anlitas. Med underleverantörerna har ingåtts ett skriftligt data processing agreement och överenskommits om hemlighållande av personuppgifter enligt artikel 28 i GDPR. I den mån som man i erbjudandet av kund- och marknadsföringskommunikation och kundtjänster använder en tredje parts molntjänster (bl.a. Hubspot, Zendesk), har vi säkerställt att överföringen av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har gjorts enligt gällande lag (som t.ex. enligt villkoren för EU:s standardavtalsklausuler).

De servrar som används i databehandlingen finns i servercentraler som är skyddade med ändamålsenliga passerkontroll- och säkerhetssystem och som ligger inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifterna säkerhetskopieras regelbundet.

Om användningen av tjänster samlas loggdata för utredandet av felsituationer och missbruk och utvecklandet av tjänsten.

Dataöverföringen mellan servercentralen och användaren skyddas med ändamålsenlig kryptografi.

Tillförlitligheten, integriteten, användbarheten, tillgängligheten och feltoleransen för den information som lagrats i tjänsterna säkerställs med olika metoder och system som datasäkerhetsauditeringar av system, datasäkerhetsuppdateringar och övervakning av tjänsterna.

Dataskyddbeskrivningar

 

Dataskyddsbeskrivning

Vastuu Group Oy:s register för kund- och marknadsföringskommunikation

(Uppdaterad senast 18.11.2019)

 

Öppna som PDF

 

Registeransvarig och registrets kontaktperson

Vastuu Group Oy (FO-nummer 2327327-1)

Tarvosundsgatan 17 B

02600 Esbo

 

Dataskyddsombuds kontaktinformation:

 

E-post:

dpo@vastuugroup.fi

 

Postadress:  

Vastuu Group Oy
Dataskyddsombud
Tarvosundsgatan 17 B
02600 Esbo

 

Registrerade

De registrerade består av kontaktpersoner för Vastuu Group Oy:s (“leverantör”) kunder och potentiella kunder, användare av leverantörs tjänster och användare av leverantörs webbsidor. Kunderna är företag, näringsidkare eller konsumenter.

 

Syfte och motivering för användning av personuppgifter

Rättsanspråket för hanteringen av personuppgifter är registeransvarigs berättigade intressen eller verkställigheten av ett avtal med registeransvarig.

 

Vilka personuppgifter samlar vi och varifrån har de samlats

 • namn, e-postadress, telefon, yrkesställning
 • företagets/organisationens namn och kontaktuppgifter
 • postningslistornas beställningsuppgifter
 • samtycke och förbud som gäller direktmarknadsföring och kundkommunikation
 • de sidor på webbplatsen som användaren öppnat och de broschyrer som han eller hon begärt
 • uppgift om inloggning på våra webbtjänster
 • uppgift om ett kund- eller marknadsföringsmeddelande som skickats via e-post och huruvida meddelandet har öppnats
 • användarprofil

 

 • uppgifter om kommunikationen med den registrerade, till exempel meddelandenas innehåll och sändningstider
 • meddelanden som skickats till kundtjänsten och behandlingsuppgifter om tillhörande ticket
 • chatt-samtal med kundtjänsten på webbplatsen
 • inspelningar av samtal till kundtjänstens servicenummer
 • din respons om användningen av kundtjänsten
 • andra uppgifter i anslutning till ändamålet för registret, till exempel information som samlas in om användning av webbplatsen vid användning av tjänsten och som kan förknippas med den registrerade, till exempel användarens IP-adress, klocktiden för besöket, typen av webbläsare, den nätadress från vilken användaren kommit till webbsidan samt den server från vilken användaren kommit till webbsidan.
 • Kundföretagets namn, kontaktpersonens för- och efternamn, e-postadress till jobbet, telefonnummer
 • Uppgifter om kontaktpersonens samtycken till och/eller förbud av elektronisk direktmarknadsföring och kundkommunikation
 • Klassificeringsinformation som kontaktpersonen själv angett (till exempel intressen)
 • Uppgifter som matats in via kontaktformulär
 • Kundrespons, kontaktmeddelanden och samtycken
 • IP-adress eller annan identifierare
 • Beställnings-, fakturerings- och leveransuppgifter
 • Uppgifter som samlas med hjälp av kakor
 • Uppgifter som samlas om användning av våra webbtjänster
 • Uppgifter som samlas om användning av våra kundtjänstkanaler
 • Uppgifter om användning av sociala medier som LinkedIn, Facebook och Twitter, till exempel gillamarkeringar, på vår webbplats

 

Regelmässiga utlämnanden och översändanden av personuppgifter

Vi kan använda underleverantörer för behandlingen av personuppgifter.

Vi kan lämna ut kontaktuppgifter till sina samarbetspartner för direktmarknadsföring inom ramen för gällande lagstiftning.

Vi kan lämna ut uppgifter till myndigheter på grund av en förpliktande föreskrift från en behörig myndighet eller när vi anser att en myndighets begäran av information är motiverad för att utreda en misstanke om missbruk av våra tjänster.

 

Översändanden till stater utanför EU och ETA

I princip lämnas personuppgifter inte ut till stater utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om detta inte är nödvändigt för det tekniska genomförandet av databehandlingen till exempel när den registrerade sänder eller mottar meddelanden via e-post eller på annat sätt via en internetbaserad förmedlingstjänst.

I kund- och marknadsföringskommunikation och kundtjänstens ticketförvaltning kan vi använda tredje parters datasystem och molntjänster i vilka behandlingen av personuppgifter delvis kan ske utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I den mån som våra underleverantörer utför databehandling utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet säkerställer vi att översändande av personuppgifter till stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ser på det sätt som gällande lagstiftning förutsätter.

 

Bevaringstid för personuppgifter

Personuppgifterna i kund- och marknadsföringsregistret bevaras så länge som vi behöver dem till ovannämnda användningsändamål.

 

Bevaringstider för personuppgifter:

 • kundtjänstens sparade chattkonversationer: 3 månader
 • inspelningar av kundtjänstens telefonsamtal: 7 månader
 • uppgifter om kundens kontaktperson som har att göra med skötseln av kundrelationen: så länge som den registrerade är kontaktperson för kunden i fråga eller så länge som vi bevarar tillkomsthistoriken för den tjänst som kunden använder

 

Den registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt att granska dina egna personuppgifter och yrka att en oriktig uppgift rättas eller utplånas. Inom lagstiftningens gränser kan vi ändå begränsa din rätt att granska sådan information som innehåller andra personers personuppgifter, information som omfattas av vår eller vår kunds affärshemlighet eller information om tjänstens säkerhetsegenskaper. 

Du har rätt att begära att dina uppgifter utplånas i de situationer som fastslås i dataskyddsförordningen om:

 • du återkallar ditt samtycke och det inte finns annan godtagbar grund för behandlingen än det samtycke du gett
 • du motsätter dig behandlingen av dina uppgifter och det inte finns en godtagbar grund att fortsätta behandlingen
 • behandlingen av uppgifterna strider mot lagen
 • du är minderårig och dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster.

I de situationer som nämnts i dataskyddsförordningen har du rätt att motsätta dig behandling av dina uppgifter eller be om begränsning av behandling av dina uppgifter. Om du tycker att behandlingen av dina uppgifter är i strid med lagen, kan du lämna in ett klagomål till behörig myndighet.

 

Datasäkerhet

Åtkomsträtten till kund- och marknadsföringsregistret är begränsad till utnämnda personer som behöver använda personuppgifter i sitt arbete. Varje användare har eget användarnamn och lösenord. Personuppgifter lagras i huvudsak i databaser och datasystem som befinner sig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i vilka man använder tillbörliga tekniska och organisatoriska medel för att skydda personuppgifter mot missbruk och avslöjande.

 

Kontakter

Om du har frågor om denna dataskyddsbeskrivning eller om du vill utöva dina rättigheter, ta kontakt med våra dataskyddsombud genom att använda den ovanstående e-post- eller postadressen.

 

Ändringar

Vi kan ändra denna dataskyddsbeskrivning regelbundet utan separat meddelande och om de ändringar som skett meddelas i början av dataskyddsbeskrivningen med meddelandet ”sista uppdateringen”.

Dataskyddsbeskrivning

Vastuu Group Oy:s Pålitlig Partner-tjänst

(Uppdaterad senast 18.11.2019)

 

Öppna som PDF

 

Registeransvarig och registrets kontaktperson

Vastuu Group Oy (FO-nummer 2327327-1)

Tarvosundsgatan 17 B

02600 Esbo

 

Dataskyddsombuds kontaktinformation:

 

E-post:

dpo@vastuugroup.fi

 

Postadress:

Vastuu Group Oy
Dataskyddsombud
Tarvosundsgatan 17 B
02600 Esbo

 

Registrerade

Registrerade är i handelsregisterutdraget nämnda ansvariga personer för en av Vastuu Group Oy:s (”leverantör”) kunder.

 

Syfte och motivering för användning av personuppgifter

Rättsgrunden för hanteringen av personuppgifter är registeransvarigs berättigade intresse.

Med hjälp av Pålitlig Partner-tjänsten kan leverantörs kund erbjuda sina avtalspartner de uppgifter i elektronisk form som avtalspartnern behöver för att uppfylla den utredningsskyldighet som ålagts beställaren i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (22.12.2006/1233). Beställaransvarsuppgifterna om en kund som beställt Pålitlig Partner-tjänsten är tillgängliga för tredje parter på leverantörs Valvoja-tjänst, Raportti Pro -tjänst, Raportit-tjänst och Zeckit-tjänst samt leverantörs samarbetspartners företagsinformationstjänster.

 

Vilka personuppgifter samlar vi och varifrån har de samlats

I Pålitlig Partner-tjänstens register samlas följande personuppgifter om kundföretagets ansvariga personer:

 • namn
 • födelsedatum
 • medborgarskap
 • hemort
 • ansvarsställning i bolaget och dess start- och slutdatum
 • uppgift om eventuellt näringsförbud

Uppgifterna samlas in från handelsregisteruppgifter och näringsförbudsregistrets uppgifter som inhämtats direkt eller via en kommersiell företagsinformationstjänst och bifogas till den av leverantör utarbetade Pålitliga Partner rapporten.

Om den som undertecknar avtalet om Pålitlig Partner-tjänsten samlar vi följande uppgifter vid undertecknandet :

 • namn
 • ansvarsställning i bolaget
 • personens entydiga identifierare (personbeteckning) med vilken den meddelade ansvarsställningen kan kontrolleras mot handelsregisteruppgifterna
 • underskriftens datum

 

Regelmässiga utlämnanden och översändanden av personuppgifter

Beställaransvarsrapporten och de personuppgifter som den innehåller är tillgängliga för tredje parter på leverantörs Valvoja-tjänst, Raportti Pro -tjänst, Raportti-tjänst och Zeckit-tjänst samt leverantörs samarbetspartners företagsinformationstjänster. Pålitliga Partner rapporter kan erbjudas via gränssnittet i elektronisk form till slutkundens konkurrensutsättnings- eller upphandlingssystem eller motsvarande datasystem.

Vi kan lämna ut uppgifter från Pålitlig Partner-registret till myndigheter på grund av en förpliktande föreskrift från en behörig myndighet eller när vi anser att en myndighets begäran av information är motiverad för att utreda en misstanke om missbruk av våra tjänster.

I tillhandahållandet av tjänsten kan vi anlita underleverantörer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och översända personuppgifter till sådana underleverantörer för att tillhandahålla tjänsten.

 

Översändanden till stater utanför EU och ETA

I princip utlämnas personuppgifter inte till stater utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Bevaringstid för personuppgifter

Vi arkiverar alla Pålitliga Partner rapporter som vi har skapat och använder de arkiverade rapporterna för att erbjuda kundtjänst samt för att säkerställa den skapade tjänstens pålitlighet och de skapade Pålitliga Partner rapporternas autenticitet.

På våra tjänster hålls alltid endast den senaste Pålitliga Partner rapporten tillgänglig för tredje parter.

 

Den registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt att granska dina egna personuppgifter och yrka att en oriktig uppgift rättas eller utplånas. Inom lagstiftningens gränser kan vi ändå begränsa din rätt att granska sådan information som innehåller andra personers personuppgifter, information som omfattas av vår eller vår kunds affärshemlighet eller information om tjänstens säkerhetsegenskaper. 

Du har rätt att begära att dina uppgifter utplånas i de situationer som fastslås i dataskyddsförordningen om:

 • du återkallar ditt samtycke och det inte finns annan godtagbar grund för behandlingen än det samtycke du gett
 • du motsätter dig behandlingen av dina uppgifter och det inte finns en godtagbar grund att fortsätta behandlingen
 • behandlingen av uppgifterna strider mot lagen
 • du är minderårig och dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster.

I de situationer som nämnts i dataskyddsförordningen har du rätt att motsätta dig behandling av dina uppgifter eller be om begränsning av behandling av dina uppgifter. Om du tycker att behandlingen av dina uppgifter är i strid med lagen, kan du lämna in ett klagomål till behörig myndighet.

 

Datasäkerhet

Åtkomsträtten till registret är begränsad till utnämnda personer som behöver använda personuppgifter i sitt arbete. Varje användare har eget användarnamn och lösenord. Personuppgifter lagras i databaser och datasystem som befinner sig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i vilka man använder tillbörliga tekniska och organisatoriska medel för att skydda personuppgifter mot missbruk och avslöjande.

 

Kontakter

Om du har frågor om denna dataskyddsbeskrivning eller om du vill utöva dina rättigheter, ta kontakt med leverantörs dataskyddsombud genom att använda den ovanstående e-post- eller postadressen.

 

Ändringar

Vi kan ändra denna dataskyddsbeskrivning regelbundet utan separat meddelande och om de ändringar som skett meddelas i början av dataskyddsbeskrivningen med meddelandet ”sista uppdateringen”.

 

Dataskyddsbeskrivning

Valtti-korttjänsten

(Uppdaterad senast 26.9.2022)

 

Öppna som PDF (FI)

Öppna som PDF (EN)

 

Dataskyddsbeskrivning

Taitoregister-tjänst

(Uppdaterad senast 6.2.2024)

 

Registeransvarig och registrets kontaktperson 

Vastuu Group Oy (FO-nummer 2327327-1) 

Tarvosundsgatan 17 B 

02600 Esbo 

 

Dataskyddsombuds kontaktinformation: 

E-post: 

dpo@vastuugroup.fi 

 

Postadress: 

Vastuu Group Oy 

Dataskyddsombud 

Tarvosundsgatan 17 B 

02600 Esbo 

 

Registrerade 

Registrerade är: 

 • naturliga personer som har gett sitt samtycke till att personens påvisade kompetens kan publiceras på Taitoregistertjänst. 

 

Syfte och motivering för användning av personuppgifter 

Rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter är den registrerades samtycke. 

Taitoregistret är en tjänst som riktats speciellt till arbetsgivare i byggbranschen och med vilken den registrerades arbetsgivare kan upprätthålla uppgifter om sina arbetstagares yrkeskompetens och dela dem till sina avtalspartner, till exempel byggplatsens arbetsledare. 

 

Vilka personuppgifter samlar vi och varifrån har de samlats 

Taitoregistret innehåller följande personuppgiftstyper: 

 • den registrerades namn 
 • skattenummer 
 • födelsedatum 
 • typ av kompetens 
 • namnet på kompetenskortet 
 • kompetensidentifikator 
 • giltighetsuppgifter 
 • beviljare av kompetens 
 • uppgift om bestyrkande av kompetensens giltighet direkt från källan 
 • ändringsuppgifter 

 

Regelmässiga utlämnanden och översändanden av personuppgifter 

Kunder som använder Vastuu Group Oy:s tjänster kan söka den registrerades (kompetensinnehavarens) personuppgifter och spara dem i sina egna datasystem när den registrerade arbetar eller har för avsikt att arbeta på kundens byggplats eller annat arbetsställe.  

Kvalifikationsuppgifterna överlämnas även till den registrerades arbetsgivare som lägger upp den registrerade på sin arbetstagarlista som förs i Personalhanteringstjänsten. Informationssökningen sker i regel så att den registrerade visar kunden sitt Valttikort och kunden söker kompetensuppgifterna med Valttikortets identifikatorer via gränssnittet i leverantörs system. I samband med detta kan kunden i Valttikortregistret och Personalhanteringstjänsten söka andra personuppgifter som arbetsgivaren anmält i den omfattning som kunden har en laglig behandlingsgrund för behandling av sådan tilläggsinformation. 

 
Kunden får söka och behandla de personuppgifter som finns i Taitoregistret endast för följande ändamål: 

-Att kontrollera och övervaka egna medarbetares kvalifikationer  

- För att genomföra den introducering i förhållandena på arbetsplatsen och de övriga åtgärder för främjande och säkerställande av arbetarsäkerheten som krävs i arbetarskyddslagen av huvudentreprenören, den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet eller arbetsgivaren och uppfyllandet av andra lagstadgade förpliktelser 
- För att kontrollera kompetenser hos en arbetstagare som ska introduceras i förhållandena på en byggplats eller ett byggprojekt 
- För att kontrollera den kompetens som arbetsuppgiften förutsätter 
- För att säkerställa att verksamheten är i enlighet med bestämmelserna om arbetssäkerhet 
- För arbetsledningsändamål på en byggplats eller annat byggprojekt 
- För att säkerställa att verksamheten är i enlighet med kundens eget kvalitets- eller verksamhetssystem eller annat motsvarande system 
- För att säkerställa att kundens arbetstagare, entreprenörer eller egenföretagare på en byggplats eller annat arbetsställe följer avtalen, 
- För utveckling och upprätthållande av sina egna arbetstagarnas kompetens, och 
- Med den registrerades uttryckliga samtycke för andra ändamål. 

Vi kan lämna ut uppgifter i Taitoregistret till myndigheter på grund av en förpliktande föreskrift från en behörig myndighet eller när vi anser att en myndighets begäran av information är motiverad för att utreda en misstanke om missbruk av våra tjänster. 

Vi kan samla in och lämna ut information till tredje part om antalet kompetenser, som införts i Taito kompetensregistret på företags-, koncern,- bransch- eller på annat sätt grupperad nivå. Enskilda registrerade kan inte identifieras med hjälp av denna information. 

I tillhandahållandet av Taitoregistret-tjänsten kan vi anlita underleverantörer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och översända personuppgifter till sådana underleverantörer för att tillhandahålla tjänsten. 

 

Översändanden till stater utanför EU och ETA 

I princip utlämnas personuppgifter inte till stater utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

 

Bevaringstid för personuppgifter 

Kompetensuppgifternas bevaringstid fastställs enligt följande: 

- kompetensuppgiften avlägsnas omedelbart från Taitoregistret, när vi får besked om att den registrerade har återkallat sitt samtycke. 
- uppgifter om kompetens som upphört bevaras i högst två år från slutet av året för kompetensens upphörande. 

 

Den registrerades rättigheter 

Som registrerad har du rätt att granska dina egna personuppgifter och yrka att en oriktig uppgift rättas eller utplånas. Inom lagstiftningens gränser kan vi ändå begränsa din rätt att granska sådan information som innehåller andra personers personuppgifter, information som omfattas av vår eller vår kunds affärshemlighet eller information om tjänstens säkerhetsegenskaper.  

Du har rätt att begära att dina uppgifter utplånas i de situationer som fastslås i dataskyddsförordningen om: 

 • du återkallar ditt samtycke och det inte finns annan godtagbar grund för behandlingen än det samtycke du gett 
 • du motsätter dig behandlingen av dina uppgifter och det inte finns en godtagbar grund att fortsätta behandlingen 
 • behandlingen av uppgifterna strider mot lagen 
 • du är minderårig och dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster. 

I de situationer som nämnts i dataskyddsförordningen har du rätt att motsätta dig behandling av dina uppgifter eller be om begränsning av behandling av dina uppgifter. Om du tycker att behandlingen av dina uppgifter är i strid med lagen, kan du lämna in ett klagomål till behörig myndighet. 

 

Datasäkerhet 

Åtkomsträtten till registret är begränsad till utnämnda personer som behöver använda personuppgifter i sitt arbete. Varje användare har eget användarnamn och lösenord. Personuppgifter lagras i databaser och datasystem som befinner sig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i vilka man använder tillbörliga tekniska och organisatoriska medel för att skydda personuppgifter mot missbruk och avslöjande. 

 

Kontakter 

Om du har frågor om denna dataskyddsbeskrivning eller om du vill utöva dina rättigheter, ta kontakt med leveratörs dataskyddsombud genom att använda den ovanstående e-post- eller postadressen. 

 

Ändringar 

Vi kan ändra denna dataskyddsbeskrivning regelbundet utan separat meddelande och om de ändringar som skett meddelas i början av dataskyddsbeskrivningen med meddelandet ”sista uppdateringen”. 

 

Dataskyddsbeskrivning

Byggplatsregister -tjänster

(Uppdaterad senast 18.11.2019)

 

Öppna som PDF

 

Registeransvarig och registrets kontaktperson

Registeransvarig är en av Vastuu Group Oy:s kundföretag, som är byggplatsens huvudentreprenör eller den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet.

För underhållet och utvecklandet av Byggplatsregister-tjänsten och dess gränssnitt och kundtjänsten ansvarar:

Vastuu Group Oy (”leverantör”)

FO-nummer 2327327-1

Tarvosundsgatan 17 B

02600 Esbo

 

Leverantörs dataskyddsombuds kontaktinformation:

E-post:

dpo@vastuugroup.fi

 

Postadress:

Vastuu Group Oy
Dataskyddsombud
Tarvosundsgatan 17 B
02600 Esbo

 

Registrerade

Registrerade är personer som arbetar på den registeransvariges byggplats.

 

Syfte och motivering för användning av personuppgifter

Rättsgrunderna för behandlingen av personuppgifter är iakttagande av den registeransvarigas lagstadgade skyldigheter (bl.a. 52b§ i arbetarskyddslagen (738/2002) och 15b§ i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 15b§)samt den registeransvarigas legitima intresse.

 

Vilka personuppgifter samlar vi och varifrån har de samlats

Personuppgifter som behandlas på byggplatsregistertjänsten innehåller följande typer av personuppgifter beroende på de tjänstekomponenter som den registeransvariga väljer:

 

Uppgifter som sökts í Ilmoita-tjänstens arbetstagarregister:

 • personens namn
 • personbeteckning eller skattenummer och födelsedatum
 • uppgift om att personen hör till Skatteförvaltningens skattenummerregister
 • anställningsförhållandets slag
 • arbetstagarens namn, FO-nummer, kontaktinformation samt namn och kontaktinformation för arbetsgivarens representant
 • hemstat
 • medborgarskap

 

 • telefonnummer (tas bort 1.1.2020)
 • e-postadress (tas bort 1.1.2020)
 • adress i Finland (tas bort 1.1.2020)
 • adress i hemstaten (tas bort 1.1.2020)

 

Uppgifter som hämtats från Valttikortregistret:

 • uppgifter på personens Valttikort

 

Uppgifter som registeransvarig har matat in i tjänsten:

 • personens introduceringsuppgifter
 • personens passagerättsuppgifter

 

Uppgifter som hämtats från den registeransvarigas passerkontrollsystem:

 • byggplatsens passerstämplingsuppgifter

 

Regelmässiga utlämnanden och översändanden av personuppgifter

Registeransvarig utlämnar personuppgifter regelbundet till myndigheter på det sätt som den då gällande lagstiftningen förutsätter. Registeransvarig kan utlämna personuppgifter till tredje parter inom ramen för den gällande dataskyddslagstiftningen.

Personuppgifter som sparats i byggplatsregistertjänsten kan behandlas för följande ändamål:

 • Utarbetande av en förteckning över dem som arbetar på en gemensam byggarbetsplats i enlighet med 52b § i arbetarskyddslagen
 • För säkerställande av giltigheten för ett sådant med fotografi försett personkort som krävs i 52 a§ i arbetarskyddslagen
 • För att genomföra den introducering i förhållandena på arbetsplatsen och de övriga åtgärder för främjande och säkerställande av arbetarsäkerheten som krävs i arbetarskyddslagen av huvudentreprenören eller en annan huvudsaklig genomförare av byggprojektet
 • För att göra den månatliga anmälan om arbetstagare som förutsätts i 15 b § i lagen om beskattningsförfarande
 • För att uppfylla den registeransvariges andra lagstadgade eller avtalsbaserade skyldigheter
 • För att genomföra byggplatsens passerkontroll
 • För att kontrollera kompetenser hos en arbetstagare som ska introduceras i förhållandena på en byggplats
 • För att kontrollera den kompetens som arbetsuppgiften förutsätter
 • För att säkerställa att verksamheten är i enlighet med bestämmelserna om arbetssäkerhet
 • I byggplatsens arbetsledningssyften
 • För att säkerställa att verksamhet är i enlighet med den registeransvarigas eget kvalitets- eller verksamhetssystem eller annat motsvarande system
 • För att säkerställa att den registeransvarigas entreprenörer eller egenföretagare på en byggplats eller annat byggprojekt följer avtalen, och

Leverantör kan lämna ut uppgifter i tjänsten till myndigheter på grund av en förpliktande föreskrift från en behörig myndighet eller när leverantör anser att en myndighets begäran av information är motiverad för att utreda en misstanke om missbruk av leverantörs tjänster.

I produktion av tjänsten kan leverantör anlita underleverantörer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och översända personuppgifter till sådana underleverantörer för att producera tjänsten.

 

Översändanden till stater utanför EU och ETA

I princip utlämnas personuppgifter inte till stater utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Bevaringstid för personuppgifter

Den registeransvarige bevarar personuppgifter så länge som den behöver dem för ovannämnda ändamål. Enligt lagen om beskattningsförfarande ska uppgifterna som rapporterats till Skatteförvaltningen bevaras i minst 6 år räknat från utgången av det år då byggprojektet slutfördes.

 

Den registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt att granska dina egna personuppgifter och yrka att en oriktig uppgift rättas eller utplånas. Inom lagstiftningens gränser kan vi ändå begränsa din rätt att granska sådan information som innehåller andra personers personuppgifter, information som omfattas av vår eller vår kunds affärshemlighet eller information om tjänstens säkerhetsegenskaper. 

Du har rätt att begära att dina uppgifter utplånas i de situationer som fastslås i dataskyddsförordningen om:

 • du återkallar ditt samtycke och det inte finns annan godtagbar grund för behandlingen än det samtycke du gett
 • du motsätter dig behandlingen av dina uppgifter och det inte finns en godtagbar grund att fortsätta behandlingen
 • behandlingen av uppgifterna strider mot lagen
 • du är minderårig och dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster.

I de situationer som nämnts i dataskyddsförordningen har du rätt att motsätta dig behandling av dina uppgifter eller be om begränsning av behandling av dina uppgifter. Om du tycker att behandlingen av dina uppgifter är i strid med lagen, kan du lämna in ett klagomål till behörig myndighet.

 

Datasäkerhet

Åtkomsträtten till registret är begränsad till utnämnda personer som behöver använda personuppgifter i sitt arbete. Varje användare har eget användarnamn och lösenord. Personuppgifter lagras i databaser och datasystem som befinner sig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i vilka man använder tillbörliga tekniska och organisatoriska medel för att skydda personuppgifter mot missbruk och avslöjande.

 

Kontakter

Om du har frågor om denna dataskyddsbeskrivning, ta kontakt med leverantörs dataskyddsombud genom att använda den ovanstående e-post- eller postadressen.

Om du vill kontrollera om dina personuppgifter har sparats i huvudentreprenörens eller den huvudsakliga genomförarens byggplatsregister, ta kontakt direkt med ifrågavarande huvudentreprenör eller huvudsaklig genomförare av byggprojektet.

 

Ändringar

Vi kan ändra denna dataskyddsbeskrivning regelbundet utan separat meddelande och om de ändringar som skett meddelas i början av dataskyddsbeskrivningen med meddelandet ”sista uppdateringen”.

 

Dataskyddsbeskrivning

Vastuu Group Oy:s MyData Share ID -tjänst

(Version 26.9.2022)

 

Öppna som PDF (FI) 

 

ANVÄNDNING AV COOKIES

På Vastuu Group -konsernens webbsidor används cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt och för att samla in webbstatistik i syfte att arbeta med löpande förbättringar av våra tjänster.

Cookies är små textfiler som skickas till din maskin när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till webbplatsen när du besöker den igen, eller till andra webbplatser som kan använda dem. Cookies fungerar som webbplatsens minne, så att den kommer ihåg din maskin på nästa besök. Cookies kan också komma ihåg de val du har gjort, förbättra användarupplevelsen samt skräddarsy annonserna så att du ser de som är mest relevanta för dig. Cookis sparar eller behandlar inte personinformation.

De flesta webbläsare godkänner cookies men du kan vanligtvis ändra webbläsarens inställningar så att du inte tar emot cookies, eller så att du får veta när nya cookies skickas till din dator. Om du väljer att ta bort cookien påverkar det vissa av sidans funktionaliteter.

 

Mer om cookies

Med hjälp av cookies kan vi samla ihop följande information om användaren: från vilken webbsida du kommer, vilka av våra webbsidor du besökt och när, vilken webläsare du använder, vilket operativsystem din dator har, datormodell, samt från vilken IP adress du kommer till vår sida.

Beteendeinformation kan samlas ihop gällande besök till konsernens webbsidor, konsernföretagens webbsidor och eventuella tredje partens webbsidor (gäller främst annonser, reklam, media och analytiska tjänster) .

Vastuu Group –konsernen har också rätt att använda sig av beteendeinformation som samlats ihop från andra instanser.  Med hjälp av cookies kan besökarantalet mätas, analyseras och  förbättra tjänsternas prestanda. De nämnda instanserna kan också samla in cookiesinformation om användarens besök på Tilaajavastuu konsernens webbsidor. Cookien kan användas så att du får reklam som är mer relevant för dig och dina intressen. En enskild person identifieras inte med hjälp av cookies i reklamsyfte.

Vastuu Group vidtar fysiska, elektroniska och kontraktuella åtgärder för att försäkra sig om att inga obehöriga får tillgång till ovanstående information. Även tredje parten förbinds att följa den befintliga lagstiftningen. Vastuu Group kan dock varken bevaka eller stå till svars för tredje partens praxis.

De flesta webbläsare godkänner cookies men du kan vanligtvis ändra webbläsarens inställningar så att du inte tar emot cookies, eller så att du får veta när nya cookies skickas till din dator.

Observera att om du vägrar ta emot eller avaktiverar cookies så kanske inte alla webbplatsens funktioner fungerar.