Lagen om beställaransvar

Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (22.12.2006/1233) förpliktar beställaren att utreda att dennes avtalspartner har tagit hand om sina lagstadgade ansvar. Syftet med lagen är att bekämpa användandet av svart arbetskraft samt att främja jämlik konkurrens företag emellan och se till att kollektivavtalen följs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att lagen följs i Finland.

Lagen förutsätter att beställaren ber sina avtalspartner om högst tre (3) månader gamla uppgifter och intyg:

  • Utdrag ur handelsregistret.
  • Ett intyg över att företaget är infört i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret i enlighet med Lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), samt i registret över momsskyldiga i enlighet med Mervärdesskattelagen (1501/1993).
  • Utredning om att företaget inte har sådan skatteskuld som avses i 20 b  1 mom. 2 punkten i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) eller en av myndighet lämnad utredning om beloppet av skatteskuld,
  • Intyg över ArPL pensionsförsäkringar och betalda premier eller en utredning över att en betalningsförbindelse för förfallna försäkringspremier har uppgjorts.
  • En utredning över vilket kollektivavtal företaget tillämpar eller över andra centrala arbetsvillkor.
  • Utredning över arrangerad arbetshälsovård
  • Ett intyg över lagstadgad olycksfallsförsäkring inom byggnadsbranschen.

Om arbetstagarens arbetsgivare eller en part i ett underleverantörsavtal är ett utländskt företag, måste uppgifter som motsvarar utredningarna och intygen i lagen om beställarens ansvar lämnas i enlighet med det ifrågavarande landets lagstiftning, eller med ett motsvarande intyg, eller på något annat allmänt acceptabelt sätt. Om ett utländskt företag är en hyrd arbetstagares arbetsgivare eller är part i ett underleverantörsavtal, ska beställaren av företaget begära och företaget ska lämna uppgifter som motsvarar de uppgifter som avses i 1 mom., i form av registerutdrag eller motsvarande intyg i enlighet med lagstiftningen i företagets etableringsland eller på något annat allmänt vedertaget sätt. En utländsk avtalspart ska dessutom presentera utredningar enligt 1 mom. 1 och 3 punkten, om det utländska företag som är avtalspart har ett i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) avsett företags- och organisationsnummer. Om en utländsk avtalspart i arbetssyfte i Finland utstationerar arbetstagare som avses i 1 § 2 mom. 1 och 3 punkten i lagen om utstationerade arbetstagare (utstationerad arbetstagare), ska beställaren innan arbetet enligt det avtal som avses i denna lag inleds utreda hur den sociala tryggheten för arbetstagarna bestäms. Utredningsskyldigheten för en beställare med anknytning till byggverksamhet omfattar utöver det som sägs i 5 § 2 mom. även skyldighet att utreda om alla utstationerade arbetstagare innan de inleder sitt arbete har gällande intyg över hur den sociala tryggheten för arbetstagaren bestäms.

Mer information om hur lagen tillämpas finns på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats.