Tellija vastutuse seadus

Tellija aruandluskohustuse ja välistööjõu kasutamisega kaasneva vastutuse seadus (22.12.2006/1233) kohustab töö tellijat välja selgitama, kas tema lepingupartnerid täidavad lepingupoolte ja tööandjatena seadusest tulenevaid kohustusi. Seaduse abil püütakse tõkestada varimajandust ning soodustada ettevõtete võrdset konkurentsi ja nõuetekohaste töötingimuste tagamist. Soomes kontrollib seaduse järgimist Lõuna-Soome töökaitseamet (Etelä-Suomen aluehallintovirasto).

Seaduse kohaselt peab tellija paluma ja lepingupartner tellijale esitama järgmised kuni kolme kuu vanused andmed ja selgitused:

  • Selgitus, kas ettevõte on kantud ettemaksuseaduse (1118/1996) kohasesse ettemaksuregistrisse ja tööandjate registrisse ning käibemaksuseaduse (1501/1993) kohasesse käibemaksukohustuslaste registrisse.
  • Väljavõte äriregistrist.
  • Tõend, et ettevõttel ei ole maksuandmete avalikkuse ja konfidentsiaalsuse seaduse (1346/1999) § 20b lõike 1 punktis 2 silmas peetud maksuvõlga, või ametiasutuse tõend maksuvõla suuruse kohta.
  • Tõendid töötajate pensionikindlustuslepingu sõlmimise ja pensionikindlustusmaksete tasumise kohta või selgitus tasumata pensionikindlustusmaksete osas sõlmitud maksekokkuleppe kohta.
  • Selgitus kohaldatava kollektiivlepingu või muude kesksete töötingimuste kohta.
  • Selgitus töötervishoiu korraldamise kohta.
  • Selgitus ehitusvaldkonnas kohustusliku õnnetusjuhtumikindlustuse korraldamise kohta.

Kui töötaja tööandja või allhankelepingu osapool on välismaine ettevõte, tuleb tellija vastutuse seaduse kohastele selgitustele ja tõenditele vastavad andmed esitada asukohamaa seaduste järgsete registriväljavõtete või tõenditena või muul üldtunnustatud viisil. Lisaks peab välismaine lepingupool esitama lõike 1 punktide 1 ja 3 kohased selgitused, kui lepingupooleks oleval välismaisel ettevõttel on ettevõtete ja organisatsioonide teabe seaduses (244/2001) silmas peetud registrinumber.

Kui välismaine lepingupool lähetab Soome tööle lähetatud töötajate seaduse § 1 lõike 2 punktides 1 ja 3 silmas peetud lähetatud töötajaid (lähetatud töötaja), peab tellija enne kõnealuses seaduses silmas peetud lepingule vastava töö alustamist kindlaks tegema töötajate kindlustatuse sotsiaalkaitsega.

Ehitustegevusega seotud tellija selgituskohustus sisaldab lisaks § 5 lõikele 2 ka kohustust teha kindlaks, et enne töö alustamist on kõigil lähetatud töötajatel kehtivad sotsiaalkaitset kinnitavad tõendid. (22.5.2015/678)

Lisateavet seaduse rakendamise kohta leiate Lõuna-Soome töökaitseameti kodulehelt.