Obowiązki i odpowiedzialność wykonawcy

Ministerstwo Zatrudnienia i Gospodarki Finlandii: ustawa o obowiązkach i odpowiedzialności wykonawcy przy zlecaniu pracy na zewnątrz

Uwaga: Fińska ustawa o obowiązkach i odpowiedzialności wykonawcy przy zlecaniu pracy zostaje zmieniona w dniu 1.9.2015.

Ustawa o zobowiązaniach i odpowiedzialności wykonawcy przy zlecaniu pracy na zewnątrz (22.12.2006 / 1233) zobowiązuje klienta do sprawdzenia, czy ich kontrahenci wypełniają zobowiązania prawne jako kontrahent i pracodawca. Ustawa ma na celu zapobieganie szarej strefie lub niezgłoszonej działalności, a jej celem jest promowanie równej konkurencji między przedsiębiorstwami, a także przestrzegania warunków zatrudnienia. Regionalna Państwowa Agencja Administracyjna dla Południowej Finlandii jest organem monitorującym przestrzeganie ustawy w Finlandii.

Ustawa stanowi, że klient żąda, a kontrahent dostarcza informacje i certyfikaty, które nie są starsze niż trzy (3) miesiące:

Zaświadczenie, czy przedsiębiorstwo jest wpisane do rejestru przedpłat, zgodnie z ustawą o przedpłatach (1118/1996), rejestru pracodawców i rejestru podatku od wartości dodanej, zgodnie z ustawą o podatku od wartości dodanej (1501/1993)

Wyciąg z rejestru handlowego

Zaświadczenie wykazujące, że przedsiębiorstwo nie ma długu podatkowego zgodnie z definicją w ust. 2 podsekcji 1 w sekcji 20b ustawy o publicznym ujawnieniu i poufności informacji podatkowych (1346/1999), lub zaświadczenie z urzędu dotyczące niezalegania w podatkach.

Zaświadczenia o ubezpieczeniach emerytalno-rentowych dla pracowników i opłaconych składkach na ubezpieczenia emerytalne lub zaświadczenie, w którym zawarto umowę dotyczącą płatności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dokument dotyczący układu zbiorowego, lub ogólne warunki zatrudnienia mające zastosowanie do pracy

Dokument potwierdzający

Zaświadczenie potwierdzające objęcie ubezpieczeniem wypadkowym wymaganym w branży budowlanej.

Jeżeli pracodawcą pracownika lub stroną umowy podwykonawczej jest firma zagraniczna, informacje odpowiadające wyjaśnieniom i zaświadczeniom zgodnie z ustawą o zobowiązaniach kontrahenta muszą zostać dostarczone w formie wyciągów z rejestru zgodnie z przepisami kraju prowadzenia działalności lub podobnymi certyfikatami lub w inny ogólnie akceptowalny sposób.

Zagraniczny kontrahent musi również udzielić wyjaśnień wymienionych w ust. 1 i 3 w podsekcji 1, jeżeli zagraniczny kontrahent ma Kod Tożsamości Biznesowej zgodnie z definicją w ustawie o informacjach biznesowych (244/2001). Jeżeli zagraniczny kontrahent wysyła delegowanych pracowników (zdefiniowanych w ust. 1 i 3 podsekcji 2 w sekcji 1 ustawy o delegowanych pracownikach) do Finlandii, klient musi sprawdzić ochronę socjalną delegowanych pracowników przed powierzeniem pracy na podstawie umowy o pracę (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o pracownikach delegowanych).

Oprócz podsekcji 2 sekcji 5, obowiązek sprawdzenia przez wykonawcę obejmuje obowiązek sprawdzenia, czy wszyscy delegowani pracownicy posiadają ważne zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym przed rozpoczęciem pracy. (22.5.2015 / 678)

Więcej informacji na temat stosowania ustawy znajduje się na stronie internetowej Państwowej Regionalnej Agencji Administracyjnej Południowej Finlandii.