« takaisin

Vastuu Groupin ohjausryhmässä pureuduttiin ulkomaalaisten työntekijöiden tietojen tarkastukseen

30.5.2023

VG_ohajusryhmä_toukokuu2023_1_scaled


Vastuu Groupin ohjausryhmä kokoontui toukokuussa pohtimaan, miten työmailla pystyttäisiin tarkastamaan ulkomaalaisten työntekijöiden tietoja nykyistä luotettavammin ja tehokkaammin. Ajantasaiset ja oikeiksi todennetut tiedot ovat avainasemassa, kun etsitään keinoja työmaiden vastuullisuuden parantamiseksi sekä harmaan talouden, korruption ja väärinkäytösten torjumiseksi. Ohjausryhmän puheenvuoroissa kuultiin aamupäivän aikana näkökulmia aiheeseen liittyen sekä viranomaistahoilta että työmaiden päätoteuttajilta.


Fokus tietojen todentamiseen ja ajantasaisuuteen  

Aihe on ajankohtainen, sillä ulkomaalaisten työntekijöiden osuus etenkin rakennusalalla lisääntyy jatkuvasti ja työmaiden päätoteuttajilta kuluu kallisarvoista aikaa tarvittavien työntekijätietojen hankkimiseen ja varmentamiseen useasta eri lähteestä. Päätoteuttajan pitää tarkastaa tiedot työmaillaan työskentelevien henkilöiden identiteetistä, kansalaisuudesta, oleskeluluvasta ja työnteko-oikeudesta sekä varmistaa niiden oikeellisuus. Lisäksi tarvitaan tiedot koulutuksista ja pätevyyksistä samoin kuin työsuhde- ja yhteystiedot. 

”Ideaalitilanteessa alalla olisi yhtenäinen tapa kerätä ja jakaa tietoja, ja sen puitteissa kaikki työmailla tarvittavat työntekijätiedot kerättäisiin yhteen paikkaan. Toteutuessaan tämä helpottaisi työnantajia ja työmaiden päätoteuttajia lakivelvoitteiden täyttämisessä ja perehdytysprosessien automatisoinnissa. Kun tiedot ovat todennettuja, myös luottamus työmailla ja urakointiketjujen läpinäkyvyys lisääntyvät,” kertoo Vastuu Groupin COO Johannes Albäck.

Metsä Forestin projektipäällikkö Ilkka Köntillä on samansuuntaisia toiveita kehitykselle ulkomaisten työntekijätietojen todentamiseen liittyen. ”Myös meillä metsäalalla on toiveena päästä eroon paperisesta dokumenttien käsittelystä ja fyysisestä tunnistautumisesta. Sen sijaan haluamme suunnata fokusta siihen, että työntekijä pystyisi itse sähköisesti todentamaan henkilötietonsa sekä syöttämään ja ylläpitämään tietojaan”, Köntti kertoo.
  

Tietojen tarkastaminen työllistää jo ennen työmaalle tuloa

Lain mukaan kaikilla työntekijöillä on ennen työmaalle tuloaan oltava virallinen henkilötunnus ja veronumero. Verohallinto puolestaan edellyttää ulkomaalaisilta työntekijöiltä työnteko-oikeutta ennen kuin se voi myöntää heille virallisen henkilötunnuksen. Käytännössä asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, sillä veronumerorekisteriä koskeva laki ei ole aukoton. Työmaalla on siis aina muistettava tarkastaa henkilön työnteko-oikeus.

Työntekijätietojen varmistamisen lisäksi työnjohdon fyysisesti suorittama valvonta on työmaalla äärimmäisen tärkeää. Sen merkitys korostuu erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin – kuka työmaalla on valvomassa ja miten varmistutaan siitä, ketkä henkilöt työmaalla tosiasiassa työskentelevät?

Viranomaistahon valvontaa työmaalla tekee Aluehallintovirasto. Se valvoo rakennusalalla ulkomaisen työvoiman osalta työnteko-oikeutta sekä henkilötunnisteiden käyttöä ja työntekijäluettelon ajantasaisuutta työmailla.

Kun pohditaan työmaiden vastuullisuuden parantamista, on pidettävä mielessä yhtä lailla lakivelvoitteiden täyttyminen yritystasolla. Metsä Forestilla varmistetaan aina ennen sopimuksen allekirjoittamista, että sekä sopimusyrittäjä että sen käyttämät alihankintayritykset täyttävät tilaajavastuulain vaatimukset.

”Tässä olemme erittäin tyytyväisiä työhön, jota Vastuu Group tekee helpottaakseen tilaajavastuulain edellytysten täyttämistä. Luotettava Kumppani -palvelusta on tullut metsäalan toimijoiden keskuudessa alan standardi, kun puhutaan yrittäjävelvoitteiden täyttämisestä. Palvelu helpottaa molempia osapuolia ja nostaa luotettavuuden erinomaiselle tasolle. Meidän toiveenamme onkin, että myös työntekijätietojen todentamisessa päästäisiin samankaltaiseen standardiin”, toivoo Ilkka Köntti.

 

VG_ohjausryhmä_toukokuu2023_scaled


Ajan ilmiöitä – rakennusalan sudenkuopat ulkomaiseen työvoimaan liittyen  

Monet rakennusalan tämänhetkisistä, harmaaseen talouteen liittyvistä ilmiöistä koskettavat koko alaa, mutta osa niistä konkretisoituu erityisesti ulkomaiseen työvoimaan. Eroavuudet ammatinharjoittajien ja työntekijöiden verotuksessa ovat johtaneet siihen, että yhä useammin joudutaan selvittelemään, onko työntekijän kohdalla todellisuudessa kyse yrittäjyydestä vai työsuhteessa toimimisesta. Valvonnassa tulee jatkuvasti vastaan myös henkilöllisyyden väärinkäytöksiä, jotka monesti kytkeytyvät pimeään työskentelyyn. Myös korruptioon ja ihmiskauppaan törmätään tänä päivänä enenevässä määrin.

Päätoteuttajan näkökulmasta käytännön haasteet työmaalla kulminoituvat työntekijän oleskelulupaan. Ongelmia aiheuttavat vireilläolotodistukset, joista ei selviä, onko henkilöllä työnteko-oikeus vai ei. Vireilläolotodistus koskee ainoastaan oleskelulupaa, eikä se ota kantaa henkilön työnteko-oikeuteen, joten tilanne vaatii aina lisäselvittelyä.


Lue lisää aiheesta