« takaisin

Työturvallisuus on kaikkien asia

tyoturvallisuus_on_kaikkien_asia

Rakennusalan työtehtävissä kohdataan päivittäin monenlaisia työturvallisuusriskejä. Työntekijät altistivat rakennustyömailla jatkuvasti erilaisille haittatekijöille, kuten pölylle, kemikaaleille ja melulle. Suuret käsiteltävät rakennuselementit, työmaaliikenne, työkoneiden ja -laitteiden käyttö ja suuret korkeuserot työmailla saattavat työmailla työskenteleviä työntekijöitä alttiiksi vaaratilanteille. Yhtä lailla onnettomuusvaaran rakennustyömailla voivat aiheuttaa liikenneonnettomuudet, tulipalot tai työmailla tapahtuva ilkivalta. Huolellinenkaan suunnittelu ei takaa täysin riskitöntä työmaata, mutta turvalliseksi työmaa voidaan määritellä, mikäli työmaalla esiintyvät riskit ovat hyväksyttäviä.

Työturvallisuuden perusta on aina työympäristön ja siihen liittyvien riskien arvioiminen sekä oikeanlainen hallinta. Riskien lisäksi myös aiemmin tapahtuneiden tapaturmien ja onnettomuuksien analysointi sekä niistä oppiminen on olennaista työturvallisuudessa. Rakennustyömaita koskevan turvallisuustoiminnan tavoitteena onkin poistaa ja torjua riskitekijöitä sekä saavuttaa samalla kaikin puolin turvallinen työympäristö niin työmenetelmien kuin työvälineiden osalta. Turvallisen työympäristön lisäksi myös turvallinen työsuoritus on olennaista rakennustyön turvallisuudessa.

Riskienhallintaa, ennakointia ja turvallisuustoimintaa

Rakennustyömaiden turvallisuuteen liittyy olennaisesti ennakointi, riskienhallinta ja työturvallisuuden suunnittelu. Työturvallisuus on siis etukäteen suunniteltua turvallisuuden hallintaa, jota ohjaa muun muassa työturvallisuus- ja työterveyshuoltolaki. Työturvallisuutta suunnitellessa työmaasta arvioidaan työturvallisuuteen ja terveyteen olennaisesti vaikuttavat tekijät, jonka jälkeen suunnitellaan olennaisimmat toimenpiteet riskitekijöiden torjumiseksi.

Työmaan riskien arviointi on kirjallisesti tehtävä prosessi, jossa tunnistetaan ja arvioidaan ennakkoon mahdolliset riski- ja vaaratekijät. Myös huolella tehdyllä työmaan turvallisuussuunnitelmalla ja päivittäisellä työskentelyn ohjauksella voidaan välttää aiemmin tunnistettujen riskien toteutuminen käytännössä. Jos riskit työmailla eivät ole täysin vältettävissä, tulee niiden vaikutus terveydelle tehdä mahdollisimman pieneksi. Riskien arviointi on tehty, kun työmaasta ja siihen liittyvistä riskitekijöistä on tehty kirjallinen tuotos.

Vastuu työturvallisuudesta on lopulta kaikilla

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen selvittämään työstä ja työolosuhteista johtuvat haitta- ja vaaratekijät. Pelkkä vaarojen tunnistaminen ei kuitenkaan riitä, vaan niitä pitää myös osata estää asianmukaisella tavalla. Rakennustyömailla rakennuttajan tulee huolehtia, että rakennustyön eri vaiheet suunnitellaan niin, että työt voidaan tehdä turvallisesti sekä aiheuttamatta haittaa työmailla työskentelevien henkilöiden terveydelle.

Täysin työnantajan vastuulla rakennustyömaiden työturvallisuus ei kuitenkaan ole, sillä myös työntekijöiltä vaaditaan arkipäivän vastuunottoa työturvallisuuden suhteen. Työntekijä on esimerkiksi velvollinen korjaamaan huomaamansa puutteellisen kaiteen tai vähintäänkin ilmoittamaan viipymättä puutteesta päätoteuttajan työnjohdolle. Työnantajan päävastuusta huolimatta työntekijä on siis velvollinen noudattamaan päivittäisessä työssään työturvallisuuslakia ja työnantajan antamia määräyksiä saamansa opastuksen ja ohjeistuksien mukaisesti.

Haluatko tietää lisää työturvallisuudesta? Lue siinä tapauksessa hieman kepeämmät rakennustyön turvallisuusohjeiden parhaat opit arkeen tai tutustu päätoteuttajan vastuuseen työmailla:

Päätoteuttajan vastuut rakennustyömaalla


Lue lisää aiheesta